Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,08.12.2015

Tuki Kenian demokratian vahvistumiselle, jatkovaihe

Kuvaus

Demokratian vahvistaminen Keniassa –ohjelman päätavoitteena on edistää demokraattisen yhteiskunnan kehitystä. Tähän pyritään lisäämällä kansalaisten tietoisuutta perustuslain heille takaamista oikeuksista, edistämällä kansalaisten osallistumista piirikuntien päätöksentekoon, vaaleihin ja muihin poliittisiin prosesseihin sekä vahvistamalla kansalaisyhteiskunnan kapasiteettia vaikuttaa päätöksentekoon. Sukupuolten tasa-arvon edistämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja yksi tavoitteista on lisätä naisten ja marginalisoitujen ryhmien osallistumismahdollisuuksia vuoden 2017 vaaleissa. Ohjelmaa toteuttaa kenialainen Uraia-säätiö. Kyseessä on hankkeen jatkovaihe ja Suomen tuki on yhteensä 3,2 miljoonaa euroa vuosille 2016-2019. Suomi on tukenut ohjelman ensimmäistä vaihetta 2 miljoonalla eurolla vuosina 2014-2015 ja maaliskuun 2013 vaalien ympärille rakennettua kansalaiskasvatusohjelmaa 950 000 EUR tammi-kesäkuussa 2013. Hankkeen hyödynsaajia ovat kenialaiset (syrjäytyvät ryhmät ja naiset huomioitu), kansalaisjärjestöt sekä piirikunnat. Hankkeen kautta pyritään tavoittamaan 18 miljoonaa kansalaista, joka vastaa Uraian aikaisemman vaalikasvatushankkeen aikana saavutettua tavoitetta. Uraialla on takanaan laaja rekisteröityneistä kumppaneista koostuva verkosto ja se koordinoi tukeaan myös muiden kansalaiskasvatusta antavien organisaatioiden kautta. Uraian toimintaa on arvioitu viimeksi vuonna 2014 ja arvioinnin mukaan Uraian kansalais- ja vaalikasvatus on laadukasta. Uraia on onnistunut piirikuntatason järjestöjen kapasiteetin vahvistamisessa ja järjestöjenvälisen yhteistyön edistämisessä kansallisella tasolla ja sillä on osaava henkilökunta. Se on uskottava toimija niin Kenian valtionhallinnon kuin kansalaisyhteiskunnan keskuudessa. Positiivisia tuloksia on saatu, vaikkei kansalaiskasvatus yksin riitä takaamaan lisääntynyttä kansalaisaktiivisuutta. Kun kansalaiset ovat tulleet tietoisemmaksi oikeuksistaan ja saaneet rohkeutta vaatia niitä, piirihallinnot ovat myös vastanneet vaatimuksiin positiivisesti. Arvioinnin johdosta Uraia on kiinnittänyt uudessa ohjelmassaan huomiota erityisesti monitorointijärjestelmän kehittämiseen.

Lisätietoa

www.uraia.or.ke

Rahoituspäätös  08.12.2015

3 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 20%
  • Ihmisoikeudet 50%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Kehitysmaan kansalaisjärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821154

Tunnus

UHA2015-025138

Sivua muokattu

11.12.2015