Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,18.12.2013

Tuki YK:n tasa-arvojärjestön (UN Women) Kenian maastrategian toimeenpanolle

Kuvaus

Suomi tukee UN Womenin Kenian maastrategian toimeenpanoa, jonka tavoitteena on tukea tasa-arvoisen ja hyvinvoivan valtion luomista, joka nauttii enenevässä määrin sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja naisten voimaantumisesta. Tavoitteeseen pyritään maastrategian viiden tulosalueen kautta. Ne keskittyvät naisten poliittiseen ja taloudelliseen voimaannuttamiseen, naisiin kohdistuvan väkivallan hoitoon ja ehkäisyyn, naisten osallistumiseen rauhan ja turvallisuuden edistämiseen ja humanitaariseen työhön sekä tasa-arvon valtavirtaistamiseen kansallisissa ja maakuntatason suunnittelu- ja budjetointiprosesseissa. Lisäksi UN Womenin tavoitteena on vahvistaa YK-järjestelmän sisäisiä toimia sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamiseksi ja järjestöjen tilivelvollisuuden edistämiseksi. Kenian hallitus käy parhaillaan läpi uudistusprosessia ja sen seurauksena maan julkinen sektori on ns. käymistilassa. Vaikka kansalliset suunnitelmat sisältävät strategisia ja hyviä tasa-arvotavoitteita, niitä koskevat toimintasuunnitelmat ovat vielä kehitteillä (tai niitä ei ole). Kansallisen tasa-arvo-ohjelman puuttuessa Suomi haluaa tukea sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävää, strategista ja Kenian kansallisia tavoitteita tukevaa toimintaa. UN Women on olemassa olevista toimijoista keskeisin ja tähän tehtävään sopivin. UN Womenin maastrategiaa toteutetaan yhteistyössä Kenian valtion instituutioiden kanssa. Varsinaisten toimeenpanevien kumppanien lisäksi strategian puitteissa luodaan strategisia kumppanuuksia, joiden kautta pyritään laajentamaan erityisesti vaikuttamistyön kattavuutta. Maakuntatasolla UN Women suunnittelee alustavasti toimivansa 10 maakunnassa. Suomi on tukenut UN Womenin Kenian maastrategian toimeenpanoa 1,7 milj. EUR vuonna 2013. UN Women edisti naisten osallistumista vuoden 2013 vaaliprosessiin ja teki tärkeää työtä naisiin kohdistuvan väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi vaalien aikana. Vaalien jälkeen UN Women vaikutti maan hallitukseen sen uudistaessa tasa-arvosta vastaavaa valtiokoneistoa. UN Women on luonut toimivat suhteet kansallisesti keskeisiin tasa-arvotoimijoihin. UN Women osallistui myös Kenian keskipitkän aikavälin suunnitelman 2013–2017 (MTP II) valmisteluun tuoden esille tasa-arvonäkökulmaa. Kenian 1325-toimintaohjelma laadittiin, mutta sen toteutus ei ole vielä alkanut.

Lisätietoa

www.unwomen.org

Rahoituspäätös  18.12.2013

2 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt

Rahoituskanava

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821155

Tunnus

UHA2013-008056

Sivua muokattu

30.12.2014