Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,05.12.2014

Kosovo, Naisten turvallisuuden edistäminen III

Kuvaus

Kosovon konfliktin jälkeisessä yhteiskunnassa lähisuhdeväkivalta ja erityisesti naisiin kohdistuva väkivalta on suuri ongelma. Suomi on vuodesta 2011 tukenut 1 130 000 eurolla YK:n Kosovo-tiimin (UNDP, UNFPA, UN Women, UNICEF, OHCHR) hanketta, joka edistää Kosovon lähisuhdeväkivallan vastaisen lain, strategian ja toimintaohjelman toimeenpanoa 1) tietoisuutta lisäämällä (preventio), 2) kasvattamalla paikallisten palveluntuottajien kykyä antaa palveluja lähisuhdeväkivallan uhreille (suojelu) ja 3) lisäämällä lähisuhdeväkivallan (potentiaalisten) uhrien taloudellista itsenäisyyttä (preventio ja reintegraatio) ja 4) levittämällä hankkeen tuloksia laajemmin. Hanke tukee osaltaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 toimeenpanoa (Naiset, rauha ja turvallisuus). Hanke on linjassa Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman kanssa. Hankkeessa on tähän mennessä tuotettu tietoa ja tehty selvityksiä lähisuhdeväkivallasta Kosovossa, nostettu konflikteihin liittyvä seksuaalinen väkivalta keskustelunaiheeksi päättäjien tietoisuuteen ja lisätty eri keinoin tietoisuutta lähisuhdeväkivallasta. Hankkeen tuloksena kuntien kyky tuottaa käyttäjäystävällisiä palveluita lähisuhdeväkivallan uhreille on lisääntynyt. Hanke on luonut pilottikuntiin koordinaatiomekanismit lähisuhdeväkivaltaa vastaan, antanut gender responsive budgeting -koulutusta sekä tukenut koordinaatiomekanismien kehittämistä. Väliarvio v. 2013 suositteli hankkeen jatkamista vähintään vuodella ja niin tehtiinkin. Viimeaikainen poliittinen kehitys on mahdollistanut Pohjois-Kosovon sisällyttämisen hankkeiden kohdealueeksi. Hankkeelle esitetään nyt miljoonan euron lisärahoitusta, joka käytetään erityisesti hankkeen laajentamiseksi Pohjois-Kosovon neljään pilottikuntaan vuosien 2015-2016 aikana. Tukemalla Pohjois-Kosovoa Suomi tukee samalla Pristinan ja Belgradin välistä sopimusta Pohjois-Kosovon rakenteiden integroimisesta Kosovon rakenteisiin, mikä on Suomelle tärkeä poliittinen päämäärä. Kestävyyden varmistamiseksi tukea aiemman hankevaiheen etelän kunnille jatketaan ja yhteyksiä pohjoisen ja etelän kuntien välillä kannustetaan kehittämään. Erityishuomiota kiinnitetään lähisuhdeväkivallan uhrien taloudelliseen toimeentuloon ja reintegraatioon -ja tässä yhteydessä hanke tekee saumatonta yhteistyötä muiden Suomen rahoittamien Kosovon taloudellista kehitystä ja työllisyyttä tukevien hankkeiden kanssa.

Rahoituspäätös  05.12.2014

1 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt

Rahoituskanava

  • YK:n kehitysohjelma
  • YK:n väestörahasto
  • YK:n tasa-arvojärjestö
  • YK:n lastenrahasto
  • UN Office of the High Comm of HR

Ota yhteyttä

eur-40

Rahoituskohteen numero

89201531

Tunnus

UHA2014-049886

Sivua muokattu

18.12.2014