Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,18.12.2015

Tuki YK:n tasa-arvojärjestön (UN Women) Kenian maastrategian toimeenpanolle

Kuvaus

Suomi tukee UN Womenin Kenian maastrategian toimeenpanoa, jonka tavoitteena on tukea tasa-arvoisen ja hyvinvoivan valtion luomista, joka nauttii enenevässä määrin sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja naisten voimaantumisesta. Jatkossa Suomen tuki suunnataan seuraaviin UNWomenin Kenian maastrategian tulosalueille: naisten poliittisen osallistumisen edistäminen ja tasa-arvon valtavirtaistaminen suunnittelu- ja budjetointiprosesseihin. Tuki suunnataan erityisesti seuraaville teemoille: 1) naisten osallistuminen vuoden 2017 vaaleihin, 2) Devoluution eli alueellistamisen tukeminen, 3) Gender-budjetointi ja 4) sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistaminen lainsäädäntöön. UN Womenin maastrategiaa toteutetaan yhteistyössä Kenian valtion instituutioiden kanssa. Varsinaisten toimeenpanevien kumppanien lisäksi strategian puitteissa luodaan strategisia kumppanuuksia, joiden kautta pyritään laajentamaan erityisesti vaikuttamistyön kattavuutta. Suomi on tukenut sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä Keniassa yhteistyössä UNIFEM/UNWomenin kanssa vuodesta 2009. Suomen rahoitus vuosina 2016-2019 on 4 000 000 euroa. Aikaisemman UNWomen yhteistyön ansiosta mm. Kenian perustuslakiin saatiin sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäviä sisältöjä, ja myös muuta lainsäädäntöä on kehitetty. Kenian maatoimiston toimintakapasiteetti onkasvanut ja vuoden 2015 aikana se on näyttäytynyt aikaista strategisempana toimijana mm. perustuslain edellyttämän kiintiölainsäädännön laadinnassa. Edellisten vaalien aikana UNWomen oli hyvin näkyvä toimija, joka edisti naisten osallistumista vaaliprosessiin. Vaalien jälkeen UNWomen tuki hallitusta sen uudistaessa tasa-arvosta vastaavaa valtiokoneistoa ja sillä on toimivat suhteet kansallisesti keskeisiin tasa-arvotoimijoihin. UNWomenin teknisen tuen ansiosta Kenian keskipitkän aikavälin suunnitelmassa 2013–2017 on tasa-arvotavoitteita ja sen seuraamiseksi on laadittu gender-sensitiivisiä indikaattoreita.

Lisätietoa

www.unwomen.org

Rahoituspäätös  18.12.2015

4 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt

Rahoituskanava

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821155

Tunnus

UHA2015-025232

Sivua muokattu

21.12.2015