Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,18.10.2012

Maailmanpankin Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueen rahasto

Kuvaus

Maailmanpankki on perustanut Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen teknisen avun rahaston – MENA Multi-Donor Trust Fundin. Rahastosta tarjotaan rahoitusapua vahvistamaan hallintoa, edistämään sosiaalisen ja taloudellisen syrjimättömyyden periaatteita, luomaan uusia työpaikkoja ja tukemaan kestävää kasvua. Läpileikkaavina teemoina ovat sukupuolten välinen tasa-arvo, alueellinen integraatio ja yksityisen sektorin toimintaedellytysten edistäminen. Rahastosta rahoitetaan kahdentyyppistä toimintaa – teknistä tukea ja tietotaidon parhaiden käytäntöjen jakamista. Tekninen tuki voi kohdistua mm. identifikaatio- ja valmisteluvaiheisiin, hankkeiden toteuttamista helpottavan tutkimus- ja analyysitiedon tuottamiseen, institutionaalisen kapasiteetin vahvistamiseen ja tiedonhallinnan, monitorointi- ja evaluaatiotoiminnan kehittämiseen. Tietotaidon jakamisessa tullaan painottamaan mm. etelä-etelä tiedonvaihtoa, temaattisiin painopisteisiin liittyvien konferenssien ja työpajojen järjestämistä, sidosryhmien väliseen dialogiin kannustamista ja MENA- ja OECD-maiden instituutioiden välisen yhteistyön lisäämistä. Hanketoiminnassa tulee korostumaan valtionlaitosten ja yksityissektorin lisäksi kansalaisyhteiskunta – myös esimerkiksi kansalaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt, kauppakamarit voivat tuoda hankealoitteita rahastosta tuettavaksi. Rahastosta rahoitettavien hankkeiden tulee selkeästi kohdistua meneillään oleviin muutosprosesseihin. Rahasto täydentää ja koordinoi Maailmanpankin kaikkien olemassa olevien rahastojen ja aktiviteettien toimintaa. Uusi rahasto koordinoidaan myös kaikkien kansanvälisten toimijoiden kesken. Suomi tulee osallistumaan johtoryhmään, jonka keskeisimpiä tehtäviä ovat strateginen ohjaus ja rahaston toiminnan ja tulosten arviointi. Rahaston kooksi on suunniteltu 20 - 25 miljoonaa dollaria sen neljävuotiseksi toiminta-ajaksi. Suomen rahoitusosuus 800 000 euroa.

Rahoituspäätös  18.10.2012

800 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 33%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 33%
  • Työpolitiikka ja työvoimahallinto 34%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

89891970

Tunnus

UHA2012-000455

Sivua muokattu

05.08.2013