Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,03.11.2015

Opettajat ilman rajoja -verkosto

Kuvaus

Opettajat ilman rajoja - verkosto (OIR) pyrkii vahvistamaan suomalaisten opettajien ja kasvatusalan ammattilaisten mahdollisuuksia osallistua opetussektorin kehitysyhteistyöhön. Suomalaisen osaamisen tuella tavoitellaan koulutuksen laadun parantamista kehitysmaissa. Verkostoon on toistaiseksi rekisteröitynyt noin 1000 opettajaa. Tämä hanke koskee OIR - ohjelman yhtä osatavoitetta eli vapaaehtoisten rekrytoimista suomalaisten järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeisiin. Tarkoituksena on pilotoida ja arvioida hankkeen kiinnostavuutta, relevanssia, toteutettavuutta ja vaikuttavuutta pysyvän toimintamuodon kehittämiseksi. Seurantaa ja arviointia varten kehitetään monitorointi – ja arviointityökalut. Näillä kerätään vapaaehtoisten itsensä, heitä sijoittavien järjestöjen ja hyödynsaajien (paikallisten koulujen ja opettajien) arvioita hankkeen onnistumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Arviointitiedon analysoinnista ja raportoinnista vastaa Opettajat ilman rajoja – ohjausryhmä yhdessä CIMO:n kanssa. Hanketta ohjaa OIR – verkoston ohjausryhmä johon kuuluu OAJ, OPH, KEPA, CIMO, KUA, MFA ja Helsingin ja Oulun yliopistot. Sitä hallinnoi CIMO Ulkoministeriön toimeksiannosta virastojen välisellä sopimuksella. CIMO: n tehtäviin kuuluu vapaaehtoisohjelman haun suunnittelu ja toimeenpano, vapaaehtoisten lähettämiseen liittyvän maksuliikenteen hoito ja seuranta, vapaaehtoisia sijoittavien järjestöjen raportoinnin seuranta ja valmentavan koulutuksen koordinaatio ja siihen liittyvä hallinto. Tukea saaneet järjestöt raportoivat hallinnon ja talouden osalta hankkeesta CIMO:lle. CIMO raportoi UM:lle puolivuosittain ja hankkeen lopussa. OIR verkosto ja Kirkon ulkomaanavussa toimiva sihteeristö jatkavat muilta osin hankkeen kehittämistä esim. lähtijävalmennuksen ja globaalikasvatuksen osalta.

Lisätietoa

http://www.opettajatilmanrajoja.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  03.11.2015

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Opettajien koulutus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Kirkon Ulkomaanapu

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892588

Tunnus

UHA2015-000959

Sivua muokattu

10.11.2015