Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.11.2015

Turvallisen ympäristön kehittäminen aseellista väkivaltaa vähentämällä - asekauppasopimus käytäntöön

Kuvaus

Useissa kehittyvissä maissa erityisesti laittomilla pienaseilla toteutettu väkivalta on keskeinen kehitystä ja ihmisoikeuksien toteutumista hidastava seikka. Hankkeen painopiste on pienaseväkivallan vähentämisessä, turvallisemman ympäristön luomisessa, jotta kestävä kehitys ja taloudellinen ja sosiaalinen kehitys olisivat mahdollista. Lisäksi tavoitellaan kansallisen kapasiteetin kasvattamista turvallisuuteen liittyvän infrastruktuurin kehittämisen avulla. Hankkeessa pyritään, että yhä useampi kehittyvä maa pystyisi parantamaan turvallisuustilannetta kansallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Erityisinä kohdemaina hakkeessa ovat Nepal, Ecuador ja Pakistan. Lisäksi toimintaa järjestetään Kambodzhassa, Tansaniassa ja Marokossa. Kehitystavoitteita edistetään muiden toimien lisäksi myös kannustamalla maita toimeenpanemaan asekauppasopimusta, jossa merkittävässä roolissa on pienaseiden laillisen kaupan sääntely ja laittoman kaupan estäminen. Jotta sopimuksesta tulee mahdollisimman universaali ja tehokas on sopimus toimeenpantava mahdollisimman monessa maassa. Keskeistä kokonaisuudessa on kehittyvien maiden kapasiteetti toimeenpanna asekauppasopimusta ja siten parantaa omaa turvallisuustilannettaan. Toiminnasta hyötyvät suoraan kansalliset viranomaiset ja välillisesti kumppanimaiden koko väestö parantuneen turvallisuustilanteen ansiosta. Sopimuksen toimeenpano edesauttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Yleisen turvallisuustilanteen parantuessa kehitys on todennäköisempää. Lisäksi hankkeen avulla parannetaan perusihmisoikeuksien toteutumista - oikeus turvalliseen elämään, toimeentuloon ja itsensä kehittämiseen parantuvat. Hankkeen toteuttaa Parliamentarians for Global Action, PGA. Järjestö toimii maailmanlaajuisesti ja sillä on pitkä kokemus vastaavien hankkeiden menestyksekkäästä toteuttamisesta. Hanketta rahoitetaan kaksi vuotta ja pääosa toiminnasta ajoittuu vuosille 2015-2016.

Lisätietoa

www.pgaction.org

Rahoituspäätös  24.11.2015

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Turvajärjestelmän hallinto ja uudistus 60%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 10%
  • Pienasevalvonta ja uudelleenjärjestely 30%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • lapset

Rahoituskanava

Parliamentarians for Global Action (PGA)

Ota yhteyttä

pol-20

Rahoituskohteen numero

89892476

Tunnus

UHA2015-022757

Sivua muokattu

17.12.2015