Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,12.12.2013

Maailmanpankin jälleenrakennusrahasto

Kuvaus

Maailmanpankin hallinnoima Afganistanin jälleenrakennusrahasto (ARTF, Afghanistan Reconstruction Trust Fund) on Afganistanin tärkein kehitysinstrumentti. Sen kautta maksetaan Afganistanin valtion virkamiesten palkat ja se muodostaa olennaisen osan maan budjettia sekä tukee maan tärkeimpiä kansallisia jälleenrakennusohjelmia. ARTF on ollut Suomen Afganistaniin suunnattavan kehitysyhteistyön selvästi tärkein rahoituskanava, jonka kautta on ohjattu noin puolet alueosaston budjetissa olevasta Suomen tuesta. Suomen ja Maailmanpankin välinen ARTF-sopimus on voimassa vuoden kerrallaan. Vastuu Afganistanin turvallisuudesta (nk. transition) on siirretty vähitellen maan omille turvallisuusjoukoille. Sotilaallinen läsnäolo vähentyy, vastaavasti kehitysyhteistyöponnisteluja pyritään lisäämään. ARTF tulee olemaan keskeinen rahoituskanava Afganistanissa myös tulevina vuosina. On perusteltua, että myös Suomen tuki Afganistanille jatkuu pitkäjänteisesti ARTF:n eri ohjelmien kautta. Vuodesta 2014 alkaen tarkoituksena on ohjata 50 % Suomen tuesta ARTF:n yleiseen rahastoon, 25 % kansalliseen solidaarisuusohjelmaan (NSP, National Solidarity Programme) sekä 25 % koulutuksen laadun kehittämiseen tähtäävään ohjelmaan (EQUIP, Education Quality Improvement Project). NSP:tä pidetään yleisesti Afganistanin onnistuneimpana jälleenrakennusohjelmana. NSP:n kautta on toteutettu useita kymmeniä tuhansia hankkeita maaseudun kylissä. Hankkeet ovat pääsääntöisesti liittyneet infran, vesi- ja kasteluhuollon, koulutussektorin sekä energian saantiin liittyviin tarpeisiin. NSP:n kautta kylien ihmisten elinolosuhteet ovat kohentuneet ja he ovat saaneet konkreettisesti nauttia ns. rauhan osingoista. NSP-ohjelma on tavoittanut 22,4 miljoonaa ihmistä. Koulutuksen laadun kehittämisohjelman (EQUIP, Education Quality Improvement Program) avulla tuetaan lasten, erityisesti tyttöjen, mahdollisuutta laadukkaaseen peruskoulutukseen. Hanke tukee mm. koulujen rakentamisesta ja peruskorjausta sekä opettajakoulutusta. EQUIP-ohjelman aikana vuodesta 2002 koululaisten määrä on kasvanut yhdestä miljoonasta 7,7 miljoonaan, joista 2,9 miljoonaa on tyttöjä. EQUIP II:seen on ohjattu noin 300 miljoonaa dollaria ja vaikutus maan opetussektorille on ollut erittäin merkittävä.

Rahoituspäätös  12.12.2013

37 700 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Yleinen budjettituki 32%
  • Maatalouspolitiikka ja -hallinto 40%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 28%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

62503301

Tunnus

UHA2013-006969

Sivua muokattu

03.01.2014