Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,07.12.2015

Menetelmien kehittäminen sukupuolten tasa-arvon huomioimiseen luonnonvarahallinnossa rauhanrakennustilanteissa

Kuvaus

Kehitysmaiden naiset ovat kotitalouksien ja yhteisöjen ensisijaisia ruoan, veden ja energian tuottajia. Tämä riippuvuus tekee naiset haavoittuviksi elinympäristön muutoksille , erityisesti konfliktien aikana. Toisaalta konfliktitilanteissa naiset voivat omaksua luonnonvarahallinnossa uudenlaisia rooleja, joiden vakiinnuttaminen sekä palveleerauhanrakennusta että tukee naisten poliittista ja taloudellista osallistumista. UNEPin, UNDPn, UN Womenin sekä PBSOn vuonna 2013 julkaisemassa politiikkaraportissa "Women and Natural Resources: Unlocking the Peacebuilding Potential" käsitellään näitä kysymyksiä ja esitetään kokemuspohjaisia suosituksia suosituksia. Vuoden 2013 jälkeen on sekä neljän YK-järjestön että Suomen osalta vahvistunut käsitys siitä, että jatkotyölle aiheesta on selkeä tarve. Hankkeen puitteissa toteutetaan kolme maapilottia konfliktista kärsivissä maissa. Kohdemaissa on tavoitteena vakiinnuttaa sellaisia luonnonvarahallintoon liittyviä käytäntöjä, jotka huomioivat sukupuolten väliset tasa-arvon ja vahvistavat etenkin naisten asemaa. Työssä huomioidaan taustalla oleva konflikti. Tasa-arvoisen luonnonvarahallinnon avulla pyritään tukemaan rauhanrakennusta pilottimaissa. Pilottien sekä muun kerätyn tiedon pohjalta luodaan työkalupaketti. Työkalupaketti sisältää menetelmiä siihen, miten tasa-arvoisen luonnonvarahallinnon avulla tuetaan rauhanrakennusta ja kestävää rauhaa. Työkalupaketin on tarkoitus palvella YK-maatiimeja, kv-järjestöjä sekä kansallisia toimijoita. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on vähentää luonnonvarojen jakoon liittyvää epätasa-arvoa ja kiistoja, auttaa luomaan sekä miehille että naisille parempia elinympäristöjä ja toimeentulomahdollisuuksia sekä tukea ekosysteemien kestävää hallintaa. Näin vahvistetaan rauhanprosessien pysyvyyttä. Suomella on vahvaa osaamista ja poliittinen profiili kaikilla hankkeen osa-alueilla. Hankkeen käynnistysvaihetta vuonna 2016 rahoitetaan 500 000 euroa

Rahoituspäätös  07.12.2015

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Ympäristöapu
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 40%
  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 30%
  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 30%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892618

Tunnus

UHA2015-015524

Sivua muokattu

09.12.2015