Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,15.12.2014

Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) uhrirahaston ohjelma kansainvälisten rikosten uhrien auttamiseksi

Kuvaus

Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) uhrirahaston tehtävänä on tarjota avustusta ICC:ssä käsiteltävänä olevien kansainvälisten rikosten uhreille ja näiden perheille. Mainittuihin rikoksiin kuuluvat joukkotuhonta, rikokset ihmisyyttä vastaan sekä sotarikokset. Vapaaehtoisrahoitusta valtioilta saava uhrirahasto rahoittaa kumppanijärjestöjä, jotka toteuttavat itseapuhankkeita paikallistasolla. Hankkeet voidaan karkeasti jakaa neljään eri kategoriaan: 1) uhrien yhteisöjen uudellenrakentaminen, 2) kidutuksen ja silpomisen kohteeksi joutuneiden uhrien avustaminen, 3) lasten ja nuorten avustaminen sekä 4) seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneiden uhrien avustaminen. Kohdemaita ovat olleet Uganda ja Kongon demokraattinen tasavalta, minkä lisäksi toimintaa on suunnitteilla Keski-Afrikan tasavallassa. Käytännön toimintamuotoina ovat mm. fyysinen kuntoutus, psykologinen tuki sekä materiaalinen avustus. Hankkeiden tavoitteena on tukea uhrien ja näiden perheiden pääsemistä yli rikosten aiheuttamista vahingoista ja auttaa näitä saavuttamaan ihmisarvoinen ja tasapainoinen elämä. Käytännössä hyödynsaajat kuuluvat yhteisöjensä kaikkein marginalisoituneimpiin jäseniin, jotka kärsivät hyljeksinnästä sekä psyykkisistä ja fyysisistä ongelmista. Erityisesti tämä koskee seksuaalisen väkivallan uhreja, jotka ovat yksi avustustoiminnan painopisteistä. Avustusmuotojen kautta tuetaan paitsi yksilöiden kuntoutumista ja voimaantumista, myös yhteisöllisen vakauden ja sovinnon syntymistä. Rahaston toiminnasta tehdyt arviot osoittavat, että työ on tuloksellista: se on auttanut uhreja voimaantumaan sekä luomaan tasapainoista elämää ja löytämään toimeentuloa. Uhrirahaston avustustoiminta perustuu vapaaehtoisrahoitukseen. Suurimpia tukijoita ovat olleet Iso-Britannia, Ruotsi, Alankomaat, Saksa ja Japani. Suomi rahoittaa uhrirahaston avustusmandaatin mukaista hanketoimintaa Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa vuosina 2014-2015. Tuki on jatkoa Suomen ja uhrirahaston välillä jo olevalle monivuotiselle hankkeelle, josta tuetaan seksuaalisen väkivallan uhreja.

Lisätietoa

http://www.trustfundforvictims.org/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  15.12.2014

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 60%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 20%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 20%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Kansainvälisen rikostuomioistuimen uhrirahasto

Ota yhteyttä

oik-10

Rahoituskohteen numero

28924127

Tunnus

UHA2014-050595

Sivua muokattu

17.12.2014