Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.11.2012

Kaupunkipakolaisten koulutus ja tuki Kampalassa

Kuvaus

Kehitysongelma, johon hanke kohdistuu, on köyhyyttä vähentävän ja inhimillisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi tarvittavan peruskapasiteetin puute. Hankkeen päätavoite on köyhyyden vähentäminen kaupunkipakolaisten keskuudessa Kampalassa. Tähän pyritään koulutuksella ja neuvonnalla sekä tukemalla elinkeinotoimintaa. Hankkeella on ihmisoikeusperustainen lähestymistapa, joka mahdollistaa eri pakolaisryhminen osallistumisen hanketoimintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Erityisesti painotetaan naisten ja nuorten osallistumista. Koulutukset ja keskustelut sisältävät sukupuolten väliseen tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyviä teemoja. Parantuneiden tietojen ja taitojen ansiosta osallistujien itsetunto paranee ja he rohkaistuvat osallistumaan aktiivisesti päätöksentekoon ja yhteisön kehittämiseen. Tämä tukee osaltaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöstä 1325 "naiset, rauha ja turvallisuus" sillä pakolaisuuden aikana hankitut tiedot ja taidot mahdollistavat naisten aktiivisen osallistumisen rauhanrakentamiseen paluun jälkeen konflikteista toipuvilla alueilla. Hankkeessa järjestetään erikseen neuvontaa haavoittuvimmassa asemassa oleville naisille ja tytöille tavoitteena heidän hyvinvointinsa ja aktiivisuutensa lisääntyminen sekä sosiaalisen eriarvoisuuden väheneminen. Hanke toteutetaan pääosin Pakolaisavun kenttähenkilökunnan ja pakolaisjärjestöjen yhteistyönä. Refugee Law Project vastaa psykososiaalisesta tuesta. Tuettavat opetusryhmät ovat pakolaisjärjestöjen muodostamia samoin kouluttajat heidän valitsemiaan. Päähyödynsaajia ovat eri koulutuksiin ja tukitoimintoihin osallistuvat pakolaiset (vuosittain 900-1000 henkeä), jotka ovat pääosin naisia ja nuoria sekä 20-30 vapaaehtoista ryhmän vetäjää, jotka hanke kouluttaa. Muita hyödynsaajia ovat tuettavien pakolaisjärjestöjen jäsenet sekä ryhmäläisten ja vetäjien perheenjäsenet sekä laajempi yhteisö. Keskeisimmät hanketoiminnot ovat 1) aikuisten toiminnallisen lukutaito ja englannin kielen opetuksen tukeminen neuvonnalla, opettajien koulutuksella ja oppimateriaalein; 2) pienyrittäjyyskoulutus ja tuki yrittäjille; 3) koulutuksen ja neuvonnan järjestäminen nuorille sekä nuorten kerhojen tukeminen; 4) psykososiaalinen tuki naisille ja nuorille sekä 5) pakolaisjärjestöjen vahvistaminen koulutuksen ja neuvonnan avulla

Myönnöt

 • 2013: 244 800 €
 • 2014: 250 750 €
 • 2015: 264 350 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Ympäristöapu
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 80%
 • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 10%
 • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 10%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • nuoret

Rahoituskanava

 • Suomen Pakolaisapu ry - Finnish Refugee Council
 • Refugee Law Project (RLP)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28506706

Tunnus

UHA2012-002718

Sivua muokattu

26.11.2012