Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,26.11.2012

Aikuiskoulutus pakolaisille Nakivalessa

Kuvaus

Kehitysongelma, jota hanke pyrkii lieventämään, on köyhyys määriteltynä perusedellytysten ja kapasiteetin puutteena, joita tarvitaan inhimillisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Hankkeen päätavoite on köyhyyden vähentäminen Nakivalen 60 000 pakolaisen asutusalueella. Alhainen koulutustaso ja lukutaidottomuus pakolaisten keskuudessa ovat yleinen ongelma, jonka vuoksi pakolaisten itsetunto ja kapasiteetti perustoimeentulon hankkimiseen ovat alhaisia. Nämä ovat osasyitä köyhyyteen. Hankkeessa vahvistetaan toiminnallisen koulutuksen avulla taitoja ja kykyjä toimia omaehtoisesti oman ja perheen toimeentulon ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hankkeessa on ihmisoikeusperustainen lähestymistapa. Pakolaiset ja muut toimijat osallistuvat aktiivisesti hankkeen eri vaiheisiin. Eriarvoisuuden vähentäminen on hankkeen keskiössä. Lukutaito ja koulutus kasvattavat yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua yhteisön päätöksentekoon sekä tiedon ja peruspalveluiden hankintaan, lisää taloudellista toimintakykyä. Naisten peruskoulutus ja toimeentulotaitojen vahvistaminen parantavat naisten arkea sekä perheen hyvinvointia ja lisäävät osallistumista päätöksentekoon. Pakolaisnaisten koulutus ja voimaannuttaminen ovat osa 1325-päätöslauselman toteutusta. Koulutuksen avulla lisätään pakolaisten toimintakykyä ja hyvinvointia, joka mahdollistaa toimia muuttuvissa ilmasto-oloissa. Ilmastomuutokseen sopeutumista tuetaan myös opettamalla ympäristöystävällisistä toimintatavoista. Hyödynsaajia ovat n 3000 aikuista pakolaista, n 100 fasilitaattoriksi koulutettua pakolaista, 150 nuorisoryhmän vetäjää ja pakolaisjohtajaa, 60:nen tulonhankintaryhmän jäsenet ja välillisesti osallistujien perheenjäsenet sekä pakolaisyhteisö. Hanke toteutetaan Pakolaisavun kenttähenkilökunnan ja pakolaisten yhteistyönä. Toteutuksessa hyödynnetään asutusalueen olemassa olevia hallintorakenteita. Osallistujat valitaan haavoittuvuuden perusteella, valtaosa heistä on naisia. Fasilitaattorit ovat pakolaisten keskuudestaan valitsemia ja hankkeen kouluttamia. Päätoiminnot ovat 1.Toiminnallinen lukutaitokoulutus, jossa luku-, kirjoitus- ja laskutaidon lisäksi käsitellään mm. terveyttä, ravitsemusta sekä ihmisoikeuksia 2. Englannin ja ranskan kielen koulutus 3. Pienyrittäjyyskoulutus, neuvonta ja materiaalituki tulonhankintaryhmille 4. Pakolaisjohtajien koulutus 5. Nuorten ryhmien mentorointi ja toimintatuki, ja ryhmänvetäjien koulutus

Myönnöt

  • 2013: 180 000 €
  • 2014: 180 000 €
  • 2015: 180 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Elämän perustaitojen opetus nuorisolle ja aikuisille 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen Pakolaisapu ry - Finnish Refugee Council

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28506601

Tunnus

UHA2012-002720

Sivua muokattu

26.11.2012