Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.02.2017

Yhteisölähtöisen suojelun vahvistaminen Torotorofotsyn Ramsar-kosteikolla

Kuvaus

Jatkohankkeessa syvennetään Ramsar-kosteikkoalue Torotorofotsyn kestävää suojelua yhdessä paikallisyhteisöjen ja ympäristöhallinnon kanssa Madagaskarin sademetsäalueella. Kosteikko sai suojelupäätöksen edellisellä hankekaudella 2015 ja se toimii elinympäristönä lukuisille uhanalaisille eliölajeille, mm. kultamantellalle. Kosteikkoa uhkaavat paikallisten ja alueelle muuttaneiden siirtolaisten harjoittama riisinviljely, nopea väestönkasvu sekä suuri kaivosalue alueen vieressä. Kosteikolla on merkittävä rooli luonnon monimuotoisuuden säilymisen, eroosion torjunnan ja alueen vesitalouden kannalta. Pitkällä tähtäimellä kosteikon häviäminen vaikeuttaisi ilmastonmuutokseen sopeutumista ja heikentäisi paikallisväestön ruokaturvaa. Jatkohankkeen päätavoitteena on jatkaa Ramsar-kosteikon suojelua erityisesti sen suojavyöhykkeeltä käsin paikallislähtöisesti ja osallistavasti. Kosteikon ydinalueen suojelun koordinaatio annettiin valtion toimesta vuonna 2015 madagaskarilaiselle Asity-järjestölle ja näin ollen tämä jatkohanke keskittyy erityisesti suojavyöhykkeellä toimimiseen, jossa puolestaan kumppanimme Mitsinjo toimii. Suojavyöhykkeekkeellä asuvan kasvavan väestön tarpeet asettavat jatkuvia paineita kosteikon ydinalueen suojelulle, jonka vuoksi suojavyöhykkeen hyödynsaajien tukeminen monipuolisten tulonhankkimistapojen löytämisessä on tärkeää. Jatkamme kumppanijärjestömme Mitsinjon kanssa kestävien ja monipuolisempien viljelytekniikoiden edistämistä, ympäristökasvatusta ja tietoisuuden lisäämistä sekä vaihtoehtoisten tulonhankintalähteiden löytämistä ja toteuttamista paikallisten keskuudessa. Tuemme paikallisdemokratiaa ja ruohonjuuritason vaikuttamismahdollisuuksia sekä teemme kansallista vaikuttamistyötä, jonka tavoitteena on vaikuttaa kosteikonsuojelun ongelmien syntylähteisiin. Päähyödynsaajia ovat kumppanijärjestömme Mitsinjo, Torotorofotsyn suojavyöhykkeellä asuvat paikallisyhteisöt, koulut ja paikallisviranomaiset. Hankkeen toiminnot koostuvat paikallisten työpajoista ja koulutuksista, tapahtumista, tietoisuuden lisäämisestä, vaikuttamistyöstä sekä verkostojen luomisesta.

Myönnöt

 • 2017: 50 000 €
 • 2018: 77 300 €
 • 2019: 77 300 €
 • 2020: 77 300 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ympäristöapu
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Luonnon monimuotoisuus 40%
 • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 40%
 • Ympäristökasvatus ja -koulutus 20%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • lapset

Rahoituskanava

 • Finnish Association for Nature Conservation (FANC)
 • Association Mitsinjo
 • Madagascar Institut pour la Conservation des Ecosystèmes Tropicaux (MICET)
 • Association Mitsinjo
 • Madagascar Institut pour la Conservation des Ecosystèmes Tropicaux (MICET)

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25201005

Tunnus

UHA2016-002695

Sivua muokattu

16.02.2017