Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.03.2013

OECD/DAC:n vertaisarvion suositusten toimeenpano kehitystä tukevaa johdonmukaisuutta ja henkilöstön osaamista kehittämällä

Kuvaus

Kyseessä on OECD/DAC:n vuonna 2012 toteuttaman Suomen kehitysyhteistyötä koskevan vertaisarvion suositusten toimeenpanon rahoitus KEO-10 vastuualueella. OECD:n kehitysapukomitea (DAC) arvioi jäsenmaidensa kehityspolitiikkaa ja – yhteistyötä 4-5 vuoden välein. Vertaisarviossa annetaan suosituksia kehityspolitiikan tehostamiseksi ja toimintatapojen parantamiseksi. Suomen vertaisarviossa arvioitiin tuoreeltaan Suomen uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjauksia ja sisältöä, ja vertaisarvion suositusten toimeenpano vahvistaa ohjelman toimeenpanoa. Esitetyt toimenpiteet kohdistuvat kolmeen suositukseen, joiden toimeenpano kuuluu KEO-10 vastuualueeseen: i) kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden vahvistaminen varmistamalla, että hallituksen muut, kehitysmaihin vaikuttavat politiikkapäätökset tukevat kehitysmaiden mahdollisuutta kehitykseen, tai eivät ainakaan heikennä sitä. Tämä edellyttää valtionhallinnon toimijoiden vastuiden määrittelyä ja yhteensovittamismekanismien vahvistamista. ; ii) organisaation ja johtamisen parantaminen yhtenäisillä, ajanmukaisilla työkaluilla, ohjeistuksilla ja koulutuksella koko kehitysyhteistyötä tekevälle henkilöstölle ulkoministeriössä ja edustustoissa. iii) kehitysyhteistyön tulosten ja vaikuttavuuden parantaminen. Suositusten toimeenpano on jo aloitettu, ja määrärahalla pyritään takaamaan seuraavien toimenpiteiden tehokas läpivienti: 1) Suomi on Ulkoasiainministeriön johdolla käynnistänyt OECD:n johdonmukaisuustyökalun soveltamisen ruokaturvan teemassa, ns. ruokaturvapilotin. Ruokaturvapilottiin osallistuu viisi sektoriministeriötä, tutkimislaitoksia ja kansalaisjärjestöjä. Pilotin toteutus on jaettu kuuteen vaiheeseen, ja Ulkoasiainministeriö vastaa johtopäätösten ja suositusten koostamisesta hankkeen loppuvaiheessa. 2) Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi alueosastojen ja edustustojen henkilökunnan tulee tuntea hyvin eri rahoituskanavat, ja osata asiakohtaisesti analysoida rahoitusmuotoihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä vastaanottajan että rahoittajan näkökulmasta. Tarkoituksena on järjestää peruskoulutusta täydentävää työpajamuotoista koulutusta , sekä laatia selkeä yhtenäinen ohjeistus eri rahoitusmuotojen soveltuvuuden analysointia ja käytännön toimeenpanoa varten.

Rahoituspäätös  13.03.2013

42 295 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892229

Tunnus

UHA2013-000978

Sivua muokattu

16.09.2013