Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 13.03.2013

Vapaaehtoinen yleisavustus OECD:n kehistystä tukevalle politiikkajohdonmukaisuustyölle

Kuvaus

Kyseessä on vapaaehtoinen tuki OECD:n horisontaaliselle kehitystä tukevalle politiikkajohdonmukaisuustyölle (= PCD, Policy Coherence for Development). Tuki kanavoidaan OECD:n pääsihteerin alaisen PCD-yksikön kautta. OECD:n ministerineuvoston hyväksymä kehitysstrategia (2012) vahvistaa järjestön roolia PCD-työssä, ja antaa sille mandaatin kartoittaa ja syventää tutkimukseen perustuvaa tietoa epäjohdonmukaisten politiikkojen kustannuksista ja kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden hyödyistä. OECD:n pääsihteerin alaisen PCD-yksikön tehtävänä on kehittää indikaattoreita, joilla mitataan edellä mainittujen politiikkojen vaikutuksia kehityksen näkökulmasta. Yksikkö raportoi OECD:n työstä avainsektoreilla (ruokaturva, säätelemättömät rahavirrat ja vihreä kasvu) ja tarjoaa keskustelufoormin jäsen- ja kumppanimaille. Käytännön toimenpiteisiin sisältyy myös OECD:n ylläpitämä interaktiivinen PCD portaali (PCD Platform), jotta PCD:tä koskevan näyttöön perustuvan tiedon jakaminen sidosryhmien kesken helpottuu, ja jäsenmaiden politiikkajohdonmukaisuusverkostot saavat tukea etsiessään tehokkaita ja johdonmukaisia politiikkaratkaisuja. Portaaliin kuuluu suojattu työalue jäsenmaiden PCD-yhteyshenkilöille. Ulkoasiainministeriö edistää kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuuden vahvistamista Suomessa mm. EU -valmistelun vahvistamisen ja valtionhallinnon politiikkajohdonmukaisuusverkoston kautta. PCD-yksikön toiminta hyödyttää Ulkoasiainministeriötä em. työssä. Kiinteästä yhteistyöstä KEO-10 ja PCD-yksikön välillä on erityistä hyötyä Ulkoasiainministeriön vetämässä ruokaturvaa koskevassa pilottihankkeessa, jota OECD:n PCD yksikkö seuraa tiiviisti. Yhteistyö tukee myös kehityspolitiikan vaikuttavuutta ja politiikkajohdonmukaisuutta koskevan selonteon laatimista eduskunnalle.

Lisätietoa

www.oecd.org/pcd

Rahoituspäätös  13.03.2013

120 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892228

Tunnus

UHA2013-000941

Sivua muokattu

16.09.2013