KOS/Metsäsektorin tuki
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 05.12.2014

KOS/Metsäsektorin tuki

Kuvaus

Suomi tukee Kosovon metsäsektorin uudistusta. FAO:n kautta kanavoidulla hankkeella tuetaan Kosovon kansallisen metsästrategian (2010-2020) toimeenpanoa. Tuki kohdistuu instituutioiden kehittämiseen, integroidun metsähallinnon ja -käytäntöjen luomiseen sekä ilmastonmuutoksen hillintään. Hanke tukee desentralisaatiota ja edistää paikallisyhteisöjen osallistumista varsinkin maaseudun kunnissa. Metsien monipuolista kestävää käyttöä tukemalla pyritään lisäämään metsäsektorin osuutta Kosovon kansantaloudessa. Hankkeen alkuvaiheessa 2011-2014 (3 miljoonaa euroa) on lisätty koordinaatiota metsäasioissa tukemalla eri ministeriöiden korkeista virkamiehistä koostuvan Metsäalan johtoryhmän (Forest Management Board) perustamista ja toimintaa, on kehitetty Kosovon metsätietojärjestelmää (KFIS), monitorointi- ja evaluointijärjestelmää (MES), metsien terveyden seurantajärjestelmää (KFHS) ja kansallista metsitysohjelmaa. Lisäksi on tehty tutuksi osallistavaa metsähallintoa ja -suunnittelua, ja sisällytetty edellä mainitut työkalut sekä osallistavat periaatteet uuteen metsälakiluonnokseen. Hankkeelle on vuonna 2013 tehty väliarvio, joka korosti ruohonjuuritasolla tehtävän työn tärkeyttä, mihin onkin panostettu hankkeen toteutuksessa ja jatkosuunnitelmassa. Hankkeen tulosten kestävyyden varmistamiseksi ja Pohjois-Kosovon metsähallinnon integroimiseksi muun Kosovon yhteyteen hankkeelle esitetään 1 miljoonan euron jatkoa vuosille 2015-2016. Pohjois-Kosovon sisällyttäminen hankkeeseen on poliittisesti tärkeää, sillä Pohjoisen tukeminen tukee samalla Pristinan ja Belgradin välisen sopimuksen toimeenpanoa. Jatkovaiheen toteutuksessa on FAO:n lisäksi mukana UNDP, jolla on kokemusta elinkeino- ja työllistämishankkeista sekä toimimisesta Pohjois-Kosovossa.

Rahoituspäätös  05.12.2014

1 000 000 €

Kohdealue

Kosovo

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 40%
  • Metsätalouden kehittäminen 40%
  • Biosfäärin suojelu 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

YK:n elintarvike- ja maatalousjärj

Ota yhteyttä

eur-40

Rahoituskohteen numero

89201001

Tunnus

UHA2014-047475

Sivua muokattu

18.12.2014