Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.10.2016

Tuki kehitysmaiden valtiontalouden tarkastusvirastojen kapasiteetin kehittämiselle

Kuvaus

International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) on maailmanlaajuinen valtion tilintarkastuslaitosten (Supreme Audit Institutions, SAI) verkosto, johon kuuluu tällä hetkellä 192 varsinaista jäsentä ja 5 liitännäisjäsentä, ml. Maailmanpankki. INTOSAIn kehityshankkeen (INTOSAI Development Initiative, IDI) valtiontarkastuslaitosten kehittämistoiminta kohdistuu kehitysmaihin. IDI tukee INTOSAIn jäsenorganisaatioita kolmen tunnistetun haasteen voittamisessa: insitutionaaliset ja poliittiset haasteet liittyvät tilintarkastustoiminnan riippumattomuuden takaamiseen, ammatilliset haasteet liittyvät määrällisesti ja laadullisesti riittämättömiin henkilöstöresursseihin ja ulkoisiin suhteisiin liittyvät haasteet liittyvät kansalaisyhteisön ja muiden toimijoiden taholta tulevien vaatimusten täyttämiseen. Jälkimmäisiin IDI on reagoinut kehittämällä malleja, jotka tukevat tilintarkastuslaitosten tiiviimpää ja avoimempaa yhteistoimintaa kansalaisjärjestöjen, parlamenttien, avunantajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi IDI kouluttaa INTOSAIn jäseniä mm. kansainvälisten tilintarkastusstandardien (International Standards of Supreme Audit Institutions) noudattamisessa. IDIn viimeisin kehitysmaille räätälöity ohjelma koskee kestävän kehityksen tavoitteiden (SDGs) auditointia. Suomi on tukenut IDIa vuodesta 2004 alkaen n. 200,000 eurolla per vuosi ja on tyytyväinen IDIn saavuttamiin tuloksiin.Viimeisin rahoitettu toimintasuunnitelma kattoi vuodet 2013-2015. Vuonna 2015 IDI käytti kehitysmaiden tilintarkastuslaitosten toiminnan kehittämiseen n. 7,5 miljoonaa euroa. Ohjelmasta hyötyi122 valtion tilintarkastuslaitosta, joista 45 toimii hauraissa valtioissa. IDIn koulutuksiin osallistuneista 1106 henkilöstä 41 % oli naisia ja resurssihenkilöistä naisten osuus oli 44 prosenttia. Yli 40 % ohjelmista oli saatavilla usealla kielellä. IDIn toiminnan kustannustehokkuus perustuukin alueellisiin tilaisuuksiin, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä INTOSAIn jäsenten kanssa. Alueellinen toiminta tukee vertaisoppimista ja siitä syntyy pitkäaikaisia kumppanuuksia samankaltaisten ongelmien kanssa painivien virastojen kesken. Suomen 200,000 euron avustus kanavoidaan IDI:n sihteeristön kautta ja kohdistetaan vuoden 2016 toimintaohjelman loppuunsaattamiseen ODA-kelpoisissa maissa.

Lisätietoa

www.idi.no

Rahoituspäätös  04.10.2016

200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Julkinen varainhoito (PFM) 100%

Rahoituskanava

International Organization of Supreme Audit Institutions

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89829301

Tunnus

UHA2016-004986

Sivua muokattu

14.10.2016