Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 29.10.2013

ERITT/Tuki Vietnamin FLEGT-prosessille

Kuvaus

EU:n FLEGT-toimintaohjelman tavoitteena on edistää metsien hyvää hallintoa ja estää metsien laittomia hakkuita ja siihen liittyvää kauppaa. Tuottajamaiden kanssa tavoitetta edistetään sopimalla ns. vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia (Voluntary Partnership Agreements, VPA), joiden avulla pyritään paitsi lisäämään laillisen puutavaran tarjontaa myös vaikuttamaan myönteisesti esimerkiksi kestävään kehitykseen, verotukseen, työntekijöiden oikeuksiin ja metsänhoitoon. Vietnamin kanssa aloitettiin VPA-neuvottelut vuonna 2010 ja ne jatkuvat vielä vuoden 2014 puolella. VPA:n solminen velvoittaa Vietnamin takaamaan kaiken maahantuodun ja maassa tuotetun puutavaran laillisuuden. Suomi on tukenut VPA-neuvotteluja Euroopan metsäinstituutin (European Forest Institute, EFI) kautta vuodesta 2011. Tätä tukea jatketaan kaksi vuotta (2013-2015). FLEGT-fasilitaattori vahvistaa Vietnamin VPA-prosessia edistämällä VPA-neuvottelujen loppuunviemistä ja sopimuksen toteuttamista. Neuvotteluvaiheessa fasilitaattorin tehtävänä on avustaa Vietnamin metsähallintoa (VNFOREST), EU delegaatiota ja Euroopan komissiota VPA-neuvotteluissa, vahvistaa eri sidosryhmien (erityisesti kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin) osallistumista neuvotteluprosessiin ja edistää FLEGTiin liittyvien hankkeiden ja muuten metsähallintoa vahvistavien hankkeiden välistä koordinaatiota ja johdonmukaisuutta. Sopimuksen toimeenpanovaiheessa fasilitaattorin tehtävänä on varmistaa, että myös tällöin sidosryhmien osallistuminen prosessiin jatkuu ja että neuvotteluissa sovitut konsultaatio- ja valvontamekanismit toteutetaan asianmukaisesti. Euroopan metsäinstituutin web-sivu: www.efi.int

Rahoituspäätös  29.10.2013

450 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Kaupan kehittäminen
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

Instituutiot

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

76900206

Tunnus

UHA2013-005047

Sivua muokattu

18.11.2013