Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.12.2014

ERITT/VIET/Ilmastonmuutokseen sopeutuminen paikallistasolla Vietnamin rannikkoalueilla (VIETADAPT II)

Kuvaus

Geologian tutkimuskeskus (GTK) koordinoi VIETADAPT II -hanketta Vietnamissa kahdella koealueella, Ba Ria Vung Taussa ja Thanh Hoassa. Päätarkoitus on nostaa vietnamilaisten instituuttien kapasiteettiä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, pääosin kouluttamalla nuoria vietnamilaisia asiantuntijoita kuten geologeja ja hydrologeja esimerkiksi pohjaveden mallintamisessa ja ympäristöriskien arvioinnissa. Hanke on jatkoa vuosina 2011-2013 toteutetulle kehitysyhteistyöprojektille, jossa tunnistettiin ilmastonmuutoksen, aluesuunnittelun ja ihmisen toiminnan aiheuttamia haavoittuvaisuuksia. Sen tuloksena saatiin aikaan mm. digitaalisia pinta- ja pohjavesikarttoja ja sopeutumismenetelmiä. Hanke toteutetaan yhteistyössä kahden Vietnamin Luonnonvarat ja ympäristö -ministeriön (MONRE) alaisen tutkimuslaitoksen kanssa, the Sub-Institute of Hydro-Meteorology and Environment of South Vietnam´in (SIHYMETE) ja the Centre for Water Resources Monitoring and Forecast´in (CEWAFO) kanssa. Hankkeessa jatketaan tiivistä, vuorovaikutteista yhteistyötä paikallisten päätöksentekijöiden kanssa. Projektin päätavoitteena on tuottaa konkreettisia paikallisen tason sopeutumistoimenpiteitä kestävälle vesivarojen käytölle huomioiden ilmastonmuutoksen lisäksi myös alueiden muuttuvat sosio-ekonomiset olosuhteet. Sopeutumistoimenpiteet kehitetään paikallisten päätöksentekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta ne ovat paikallisiin olosuhteisiin sopivia sekä taloudellisesti mahdollisia toteuttaa. Tällä varmistetaan, että päätöksentekijät ovat sitoutuneita edesauttamaan ehdotettujen toimenpiteiden toteutumista tulevaisuuden suunnitelmissa. Hyödynsaajina ovat vietnamilaiset em. instituutiot, jotka saavat tätä kautta tutkimustietoa ja informaatiota oman päätöksentekonsa tueksi ja kehittävät omia toimintatapojaan ja instrumenttejaan. Mikäli hankkeen tulokset etenevät päätöksentekoon ja sitä kautta kansalliseen käytäntöön, hyödynsaajina ovat pitkällä tähtäimellä tavalliset vietnamilaiset.

Rahoituspäätös  03.12.2014

499 990 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 25%
  • Vesipolitiikka ja -hallinto 35%
  • Ympäristötutkimus 40%

Rahoituskanava

  • Geologian tutkimuskeskus
  • Sub-Institute of HydroMeteorology and Environment of South Vietnam (SIHYMETE)
  • The Centre for Water Resources Monitoring and Forecast (CEWAFO)

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

79812701

Tunnus

UHA2014-048915

Sivua muokattu

17.11.2016