Unesco
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 02.06.2014

Unesco

Kuvaus

Suomen Unesco-rahoituksen temaattisina painopisteinä on tyttöjen ja naisten koulutuksen tukeminen, ammatillisen ja teknillisen koulutuksen kehittäminen, sananvapauden, mediakehityksen ja tietoon pääsyn edistäminen. Tyttöjen ja naisten koulutuksen tukeminen edistävät tasa-arvoa, ihmisoikeuksien toteutumista ja kestävää kehitystä. Ammatillisen ja teknillisen koulutuksen kehittämisellä luodaan mahdollisuuksia työelämään ja yhteiskuntien kehittämiseen osallistumiselle ja ennalta ehkäistään nuorten syrjäytymistä ja radikalisoitumista. Sanan- ja lehdistön vapaus, pluralistinen ja riippumaton media ovat edellytyksiä demokraattisen yhteiskunnan kehitykselle. Suomen rahoitus Unescon koulutussektorille kanavoidaan pääasiassa Education for All teknisen avun ohjelman (Capacity Development, CapEFA) kautta, jonka tavoitteena on saada maailmanlaajuiset koulutustavoitteet konkreettisiksi toimiksi ennen kaikkea maissa, joissa on riski jäädä jälkeen asetetuista tavoitteista vuoteen 2015 mennessä. Ohjelmaan valikoituneet 31 Afrikan ja Aasian maata ovat vähiten kehittyneiden maiden (LDC) joukossa ja niillä on alhainen koulutuksen kehitystä mittaava indeksi (EDI). Prioriteettimaiden joukossa on myös post-conflict tai post-disaster maita. CapEFA:n päätavoitteena on kohdemaiden tukeminen niiden koulutusjärjestelmien kehittämisessä pyrkimyksenä taata korkealaatuinen ja inklusiivinen elinikäinen oppimismahdollisuus kaikille. UNESCOn viestintä- ja informaatio-ohjelman tavoitteena on sanan- ja lehdistön vapauden, mediakehityksen ja tietoon pääsyn edistäminen, jossa sillä on johtava rooli globaalilla tasolla. Ohjelmassa tärkeänä painopisteenä on sukupuolten välinen tasa-arvo, Afrikka, vähiten kehittyneet maat, pienet saarivaltiot (SIDS) sekä nuoriso. Suomen rahoitus kanavoidaan kansainvälisen viestinnän kehittämisohjelman (International Program for the Development of Communication, IPDC) kautta, jonka avulla vahvistetaan kansallisten ja paikallisten mediainstituutioiden kapasiteettia, tuetaan riippumattomia medioita sekä kehitetään toimittajien koulutusta kiinnittämällä huomiota myös toimittajien turvallisuuden lisäämiseen. Pääkohdemaina ovat Afrikan maat sekä post conflict -maat, joissa toiminnan keskiössä on media-alan toimijoiden ammattitaidon kehittäminen. Rahoitus vuosille 2014-2015 on yhteensä 2 400 000 €, josta CapEFA-ohjelmalle 2 milj. euroa ja IPDC-ohjelmalle 400 000 €.

Rahoituspäätös  02.06.2014

2 400 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 70%
  • Opettajien koulutus 20%
  • Informaatio- ja viestintäteknologia 10%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892407

Tunnus

UHA2014-010326

Sivua muokattu

13.06.2014