Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.05.2016

UNDP / The Business Call to Action

Kuvaus

The Business Call to Action (BCtA) on UNDP:n globaali aloite, jonka tavoitteena on saada yritykset kehittämään kehitysmaiden köyhiä ja syrjäytyviä ihmisiä osallistavia ja hyödyttäviä liiketoimintamalleja. Uudenlaisen inklusiivisen liiketoiminnan pitää olla sekä kaupallisesti menestyksekästä että edistää sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä. Ohjelmaan valittavilta hankkeilta edellytetään lisäksi selkeitä, mitattavia tulostavoitteita sekä valmista rahoitusta; BCtA ei rahoita hankkeita vaan tarjoaa alustan hankkeiden skaalaamiseksi. Mukana oli vuoden 2015 lopussa 141 yritystä. Osallistavien liiketoimintamallien tarkoituksena on voimaannuttaa lopulliset hyödynsaajat, kehitysmaiden köyhät ja syrjäytyvät ihmiset, aktiivisiksi kuluttajiksi, tuottajiksi, alihankkijoiksi, jakelijoiksi ja innovaattoreiksi taloudelliseen toimintaan. Liiketoimintamallit tarkoittavat uudenlaisia, innovatiivisia tapoja organisoida yrityksen tuotanto-, jakelu- tai asiakas- ja sidosryhmäyhteydet sekä arvoketjut siten, että kehitysmaiden ihmiset pääsevät osallistumaan liiketoimintaan. Liiketoimintamallit voivat kohdentua mihin tahansa sektoriin, esimerkiksi ruoantuotantoon, opetusmenetelmiin, terveydenhoitoon ja ympäristön suojeluun. BCtA:n välittömät tulostavoitteet ovat: 1) kasvattaa osallistuvien yritysten lukumäärää; 2) lisätä inklusiivisen liiketoiminnan monitoimijakumppanuuksia; 3) auttaa yrityksiä mittaamaan kehitysvaikutuksiaan; 4) tuottaa analyysejä ja raportteja; ja 5) rakentaa maatason yhteistyömuotoja kehityshaasteisiin vastaamiseksi. BCtA-aloitteeseen mukaan hyväksyttävät hankkeet ovat ihmisoikeusprogressiivisia: yritykset kehittävät liiketoimintamallit yhdessä hyödynsaajien kanssa, hankkeet edistävät tapauskohtaisesti haavoittuvien ryhmien oikeuksia sekä tuottavat eri tavoin disaggregoitua tietoa. Toiminta tukee monia ihmisoikeuksia, mm. oikeutta ihmisarvoiseen työhön ja riittävään elintasoon sekä hankkeesta riippuen myös muita taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. Aloite on kuitenkin kokonaisuudessaan ihmisoikeustransformatiivinen, sillä se pyrkii muuttamaan taloudellisen toiminnan rakenteita ja motiiveja köyhiä ihmisiä ja haavoittuvia ryhmiä suosiviksi. Hankkeelle esitetään 150.000 euron rahoitusta vuodeksi 2016.

Lisätietoa

http://www.businesscalltoaction.org/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  03.05.2016

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892498

Tunnus

UHA2016-001555

Sivua muokattu

11.05.2016