Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.05.2015

YK:n ympäristöohjelma (UNEP); Suomen maksu ympäristörahastoon vuonna 2015

Kuvaus

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) tehtävänä on edistää ympäristöllisesti kestävää kehitystä YK-järjestelmässä sekä toimia ympäristön tilan puolestapuhujana ja globaalin ympäristöagendan asettajana. Rio+20 -konferenssissa sovittiin UNEPin institutionaalisesta ja taloudellisesta vahvistamisesta. UNEPin keskipitkän aikavälin strategian (2014-2017) tavoitteena on edistää siirtymistä vähähiiliseen, vähäpäästöiseen, resurssitehokkaaseen ja tasa-arvoiseen kehitykseen, mikä pohjautuu ekosysteemipalvelujen suojelulle ja kestävälle käytölle, vahvistuneelle ympäristöhallinnolle ja ympäristöriskien vähentämiselle. Pohjimmaisena tavoitteena on nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaaminen. UNEP:in seitsemän alaohjelmaa ovat: ilmastonmuutos, katastrofit ja konfliktit, ekosysteemien hallinta, ympäristöhallinto, haitalliset aineet ja vaarallinen jäte, resurssitehokkuus ja kestävä kulutus/tuotanto sekä ympäristön tilan säännöllinen seuranta. Suomen UNEPia koskevan vaikuttamissuunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat UNEPin aseman vahvistaminen ympäristöasioiden vastuutahona ja koordinoijana YK-järjestelmässä sekä UNEPin tuloksellisuuden ja tehokkuuden lisääminen. Suomen vuosimaksu UNEPin ympäristörahastoon on 6 miljoonaa euroa. Suomi on ympäristörahaston kolmanneksi suurin rahoittaja.

Rahoituspäätös  12.05.2015

6 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890004

Tunnus

UHA2015-014155

Sivua muokattu

21.05.2015