Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 06.07.2015

Tasa-arvo- ja maanhallintakampanja

Kuvaus

Naisten ja miesten tasavertainen oikeus käyttää ja hallita maata ja muita tuotantoresursseja on keskeinen tekijä tasa-arvon toteutumisessa ja riittävän elintason saavuttamisessa. Sukupuolten epätasa-arvo maanhallintakysymyksissä on yhteydessä naisten köyhyyteen kaikkialla maailmassa. Eriarvoisuuden poistamiseen tarvitaan muutosta politiikassa ja sen toimeenpanon tehostamista. Tämä hankkeen tavoitteena on edistää osaltaan tämän muutoksen aikaansaamista. Hankkeen tarkoituksena on järjestää vuosien 2015-2016 aikana UN Womenin johdolla – yhteistyössä aiheen piirissä toimivien järjestöjen kanssa – kampanja, jolla tuodaan esiin sitä tietoa, mitä on olemassa tasa-arvosta maanomistuksen ja –hallinnan suhteen. Tavoitteena on vaikuttaa päättäjiin, jotta pyrittäessä kohti kestävää kehitystä seurattaisiin systemaattisesti naisten ja miesten oikeuksia omistaa ja hallita maata ja niiden toteutumista ja että ymmärrettäisiin vaikutus yleisesti kehitykseen. Samoin tavoitteena on, että yhä useammat toimijat sisällyttäisivät järjestelmällisesti tasa-arvonäkökulman maanomistus- ja maanhallintatoimintaansa. Naisten taloudellinen voimaannuttaminen on yksi Suomen vaikuttamistavoitteita sekä sukupuolten tasa-arvon suhteen että erityisesti UN Womenin toiminnan suhteen. Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat UM:n ihmisoikeusstrategian yksi painopiste. Syyskuussa 2014 Suomi järjesti yhdessä Etiopian ja UN Womenin kanssa korkean tason tilaisuuden YK:n yleiskokouksen yhteydessä naisten maanomistus- ja -hallintakysymyksistä.

Rahoituspäätös  06.07.2015

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 60%
  • Maaseudun kehittäminen 40%

Rahoituskanava

  • United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
  • YK:n elintarvike- ja maatalousjärj

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89892633

Tunnus

UHA2015-017386

Sivua muokattu

13.07.2015