OECD/DAC:n vertaisarvion suositusten toimeenpano kehitystä tukevaa johdonmukaisuutta ja henkilöstön osaamista kehittämällä
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.11.2013

OECD/DAC:n vertaisarvion suositusten toimeenpano kehitystä tukevaa johdonmukaisuutta ja henkilöstön osaamista kehittämällä

Kuvaus

OECD:n kehitysapukomitea (DAC) arvioi jäsenmaidensa kehityspolitiikkaa ja – yhteistyötä 4-5 vuoden välein. Vertaisarviossa annetaan suosituksia kehityspolitiikan tehostamiseksi ja toimintatapojen parantamiseksi. Suomen vertaisarviossa 2012 arvioitiin Suomen uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman linjauksia ja sisältöä, ja vertaisarvion suositusten toimeenpano vahvistaa ohjelman toimeenpanoa. Tässä hankkeessa esitetyt toimenpiteet kohdistuvat kolmeen suositukseen, joiden toimeenpano kuuluu kehityspoliittisen osaston vastuualueeseen: i) kehitystä tukevan politiikkajohdonmukaisuuden vahvistaminen varmistamalla, että hallituksen muut, kehitysmaihin vaikuttavat politiikkapäätökset tukevat kehitysmaiden mahdollisuutta kehitykseen, tai eivät ainakaan heikennä sitä. Tämä edellyttää valtionhallinnon toimijoiden vastuiden määrittelyä ja yhteensovittamismekanismien vahvistamista. ; ii) organisaation ja johtamisen parantaminen yhtenäisillä, ajanmukaisilla työkaluilla, ohjeistuksilla ja koulutuksella kehityspolitiikka ja -yhteistyötä toteuttavalle henkilöstölle ulkoministeriössä ja edustustoissa. iii) kehitysyhteistyön tulosten ja vaikuttavuuden parantaminen. Suositusten toimeenpano on meneillään, ja tällä määrärahalla pyritään takaamaan seuraavien toimenpiteiden tehokas läpivienti: 1) Suomi soveltaa Ulkoasiainministeriön johdolla OECD:n johdonmukaisuustyökalua ruokaturvan teemassa, ns. ruokaturvapilotissa, johon osallistuu viisi sektoriministeriötä, tutkimuslaitoksia ja kansalaisjärjestöjä.Ulkoasiainministeriö vastaa pilotin johtopäätösten ja suositusten koostamisesta loppuraportiksi ja sen julkistamisesta kotimaisesti ja Euroopan kehityspäivillä 2013. 2) Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi alueosastojen ja edustustojen henkilökunnan ja projektien suunnittelusta ja evaluaoinnista vastaavien alihankkijoiden tulee tuntea hyvin eri rahoituskanavat, ja osata asiakohtaisesti analysoida rahoitusmuotoihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä vastaanottajan että rahoittajan näkökulmasta. Tarkoituksena on järjestää peruskoulutusta täydentävää työpajamuotoista koulutusta kotimaassa ja osallistumalla yhdessä kumppanimaiden edustajien kanssa kansainvälisiin työpajoihin, joissa kehitetään käytännön ratkaisuja avun pirstaloitumisen hillitsemiseksi.

Rahoituspäätös  07.11.2013

106 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Avunantajan henkilöstö

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892229

Tunnus

UHA2013-005292

Sivua muokattu

14.11.2013