Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.12.2016

Afrikka, Suomen Verohallinnon tekninen tuki Afrikan verohallintojen yhteistyöjärjestölle (ATAF)

Kuvaus

Verotustematiikan globaalin painoarvon kasvaessa on yhdeksi tehokkaaksi tukimuodoksi identifioitunut teknisen asiantuntemuksen välittäminen kokeneilta veroasiantuntijoilta kehitysmaiden verohallinnoille. Suomen Verohallinto käynnisti ulkoministeriön viranomaistoimeksiantona yhteistyön Afrikan verohallintojen yhteistyöjärjestö ATAF:in kanssa Afrikan alueellisen kapasiteetin ja osaamisen vahvistamiseksi. Suomi on lisäksi tukenut ATAFia kehitysyhteistyövaroista 1 milj. euron yleisavustuksella vuosina 2014-2016 . Suomen verohallinnon tekninen apu (TA) vuosina 2015-2016 kohdistui uusien globaalien verotussääntöjen ja ns. BEPS-työn hyödyntämiseen siirtohinnoitteluun liittyvissä asioissa. Osana ATAFin jäsenmailleen antamaa teknistä apua Verohallinnon asiantuntijat kävivät Namibiassa. Ensimmäisen vaiheen yhteistyön tuloksena Suomen ja Namibian viranomaiset kartoittivat lähtötilanteen ja riskit sekä laativat yhdessä toimintasuunnitelman, johon Namibia on sitoutunut. Suunnitelmaan kuului suurasiakkaista vastaavan yksikön (LTO, Large Taxpayers Office) perustaminen, joka totetutui 2015. Muut ensimmäisen vaiheen tulokset sisältävät siirtohinnoitteluun liittyvää koulutusta ja verohallinnon yritysasiakkaita koskevansystemaattisen tiedonhankinnan käynnistämisen. Namibian valtiovarainministeriön vero-osasto esitti ATAFille ja Suomen ulkoministeriölle yhteistyön jatkamista. Jatkovaiheessa tekninen apu keskitetään Namibian pyynnöstä LTOn kapasiteetin kehittämiseen. Tavoitteena on kehittää riskianalyysiä ja käynnistää suuryritysten verotarkastuksia sen pohjalta. Hyödynsaaja on Namibian verohallinnon lisäksi ATAF, joka voi jakaa hankkeen oppeja muille samassa tilanteessa oleville jäsenmailleen. Välillisesti hankkeesta hyötyvät Namibian kansalaiset lisääntyneiden verotulojen kautta. Hankkeelle on varattu 300 000 euroa vuosille 2016-2018. ATAFin yleistuki ja sitä täydentävä tekninen apu on kustannustehokasta jäsenmaiden valitsemiin prioriteetteihin kohdistuvaa Afrikan verotuskyvyn vahvistamista. Verohallinnon tekninen asiantuntija-apu ATAFille on osa Suomen verotus ja kehitys -toimintaohjelmaa ja täydentää Suomen antamaa tukea OECD:n ja YK:n kehitysohjelman yhteiselle aloitteelle " Verotarkastajat ilman rajoja". Valittu toteutustapa, viranomaistoimeksianto, on kuitenkin tässä tilanteessa järkevin tapa jatkaa jo hyvin alkanutta yhteistyötä.

Lisätietoa

http://www.ataftax.net/en/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rahoituspäätös  07.12.2016

300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Valtiontalouden, erityisesti verotuskyvyn vahvistaminen (DRM) 100%

Rahoituskanava

African Tax Administration Forum

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

29892383

Tunnus

UHA2016-003956

Sivua muokattu

03.01.2017