Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.09.2016

YK:n metsäfoorumi

Kuvaus

Suomi tukee YK:n metsäfoorumin (UN Forum on Forests, UNFF) sihteeristön hallinnoimaan rahastoon maksettavalla 100 000 eurolla kehitysmaiden edustajien osallistumista Kansainväliselle metsäjärjestelylle (International Arrangement on Forests, IAF) laadittavan strategisen suunnitelman ja nelivuotisen työohjelman valmisteluun. Näin mahdollistetaan kehitysmaiden asiantuntijoiden tietämyksen parempi hyödyntäminen foorumin työssä, ja kehitysmaiden näkemykset ja tarpeet tulevat paremmin esille kansainvälisessä metsäpolitiikassa. Tuki on jatkoa aiemmalle, viimeksi vuonna 2014 myönnetylle tuelle, joka edesauttoi IAF:n arviointiprosessin loppuun saattamista ja joka mahdollisti kehitysmaiden täysipainoisemman osallistumisen tähän prosessiin. UNFF on YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) alainen toimielin. Jäsenyys on avoin kaikille YK:n jäsenvaltioille. UNFF:n tavoitteena on edistää maiden poliittista sitoutumista metsien kestävän käytön, hoidon ja suojelun edistämiseen. UNFF:n työtä tukee laaja järjestökumppanuus (Collaborative Partnership on Forests, CPF). UNFF ja CPF yhdessä muodostavat IAF:n, jota UNFF:n 11. istunnossa vuonna 2015 jatkettiin vuoteen 2030. Metsät ovat tärkeä elementti sekä kestävän kehityksen Agendan 2030 toimeenpanossa että ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. UNFF:n ja IAF:n tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan vahvistamiseksi tarvitaan päätöksissä konsensusta, jolla kaikki maaryhmät sitoutetaan yhteisiin tavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon. Kehitysmaiden edustajien osallistuminen prosessien kaikkiin vaiheisiin tukee tätä, lisää kehitysmaiden omistajuutta sekä vähentää samalla maiden välistä eriarvoisuutta. Tuella edistetään etenkin Suomen kehityspolitiikan painopistettä IV: Ruokaturva sekä veden ja energian saatavuus ovat kohentuneet ja luonnonvaroja käytetään kestävämmin. Tuessa heijastuu myös Suomen eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävä politiikka.

Rahoituspäätös  12.09.2016

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 100%

Rahoituskanava

United Nations

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89854501

Tunnus

UHA2016-004400

Sivua muokattu

19.09.2016