Valtiosihteeri Matti Anttosen puhe FOC-puheenjohtajuuskauden lanseeraustilaisuudessa

Valtiosihteeri Matti Anttosen puhe Suomen Freedom Online Coalition -puheenjohtajakauden 2021 lanseeraustilaisuudessa 10.12.2020

Haluan toivottaa kaikille hyvää kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää! Päivän kansainvälisenä teemana on koronapandemiasta toipuminen niin, että vahvistamme yhdenvertaisuutta ja kaikille kuuluvia ihmisoikeuksia. Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Sanna Marinin hallitus ja ulkoministeriö osana valtioneuvostoa painottavat ihmisoikeuksien merkitystä. Eduskunnan käsittelyssä olevan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon mukaan ihmisoikeusvaikutuksia arvioidaan kaikessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toiminnassa. Tämän päivän tilaisuus on osa ihmisoikeusperustaisen ulkopolitiikkamme toimeenpanoa.

Hyvät katsojat ja kuulijat, lämpimästi tervetuloa seuraamaan tätä ulkoministeriön ja Finnish Internet Forumin verkkolähetystä, jossa keskustelemme yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen internetin tulevaisuudesta.

Suomi on digitalisaation ja innovaatiotoiminnan kärkimaita maailmassa. Olemme onnistuneet hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja hyvinvoinnin lisäämiseen yhteiskunnassa. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi on kärkimaiden joukossa sananvapauden, tasavertaisten koulutus- ja osallistumismahdollisuuksien, disinformaatiolta suojautumisen sekä kaikki väestöryhmät kattavan internetiin pääsyn osalta. 

Suomi on sitoutunut sääntöperustaiseen kansainväliseen järjestelmään, monen keskiseen yhteistyöhön sekä demokratian ja ihmisoikeuksien puolustamiseen. Edistämme näitä omalla toiminnallamme. Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että globaali, kaikille avoin ja turvallinen internet voi edelleen kehittyä ja että ihmisoikeuksia kunnioitetaan internetissä. Tätä taustaa vasten Suomi toimii Freedom Online Coalitionin puheenjohtajana vuonna 2021.   

Freedom Online Coalitionista

Freedom Online Coalition on merkittävin hallitustenvälinen vapaata, avointa ja turvallista internetiä edistävä ihmisoikeusjärjestö. Koalitioon liittyneet maat ovat sitoutuneet kunnioittamaan ja edistämään ihmisoikeuksien toteutumista sähköisissä tietoverkoissa. Koalition tarkoituksena on luoda kansainvälistä normistoa, vaikuttaa kansainvälisillä foorumeilla ja tehdä tunnetuksi internetiin liittyviä ihmisoikeustavoitteita.

Ensi vuonna Freedom Online Coalitionin perustamisesta tulee kuluneeksi 10 vuotta. Elämme aikaa, jolloin digitaaliset ratkaisut lisääntyvät ja sähköiset tietovirrat kasvavat. Tähän kehitykseen liittyy myös kasvavaa vastakkainasettelua demokraattisten sekä autoritaaristen hallintojen ja toimintatapojen välillä.  Autoritaaristen valtioiden digitaalinen vaikutusvalta kasvaa sähköisten tietoverkkojen toiminnassa ja niiden ulkopuolella. Kansainvälisiin sopimuksiin perustuva monenkeskinen yhteistyö ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisuus tarvitsevatkin yhä enemmän ja yhä vankempia ja näkyvämpiä puolustajia.

Avoin, turvallinen ja maailmanlaajuinen internet ja sellainen digitalisaatiokehitys, joka ei jätä ketään jälkeen, ovat perusta avoimille, oikeudenmukaisille ja demokraattisille yhteiskunnille. Freedom Online Coalitionin kaltaisten toimijoiden rooli näiden arvojen puolestapuhujana on 2020-luvulla merkittävämpi kuin ehkäpä koskaan ennen.

Suomen puheenjohtajuuskaudestaSuomen puheenjohtajuuskauden tavoitteena on luotsata Freedom Online Coalitionia 2020-luvulle. Tarkoituksenamme on toisaalta tarkastella jo tehtyä työtä ja toisaalta ottaa kurssi kohti tulevaa. Tavoitteenamme on aikaisempaa vahvempi ja näkyvämpi, ja maantieteellisesti tasapainoinen koalitio, joka toimii globaalina suunnannäyttäjänä internetvapauksien edistämisessä. Avoimen ja turvallisen Internetin on oltava saatavilla niin vauraissa kuin kehittyvissäkin maissa; se on avainkysymys sekä sosiaaliselle että taloudelliselle kehitykselle. Uutta teknologiaa ja muuttuvia tuotantotapoja tarvitaan myös ilmastomuutoksen torjunnassa. Ilmastomuutoksen torjuminen on myös keskeinen ihmisoikeusteko.

Tässä työssä emme voi onnistua yksin vaan tarvitsemme tiivistä vuoropuhelua eri maiden kesken. Tarvitsemme myös entistä vahvempia kumppanuuksia niin kansalaisyhteiskunnan, yritysten, tutkijayhteisön kuin alueellisten ihmisoikeustoimijoiden kanssa.

***

Olemme tänään julkaisseet Suomen puheenjohtajuuskauden painopisteet ja ne ovat nähtävillä ulkoministeriön verkkosivuilla.

Keskitämme voimavarojamme digitaalisten kuilujen vähentämiseen, disinformaation torjuntaan sekä naisten ja haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeuksien edistämiseen. Tarve tarttua näihin kysymyksiin on entistä akuutimpi. Koronaviruspandemia on siirtänyt ihmisten arjen ja palvelut lyhyessä ajassa verkkoon ja tuonut näkyväksi ja myös kasvattanut digitaalista eriarvoisuutta. Esimerkiksi etäopetus on lisännyt oppimiseroja kaikkialla, mutta kouluun pääsyn estyminen on iskenyt erityisesti niiden maiden lapsiin ja nuoriin, joissa etäopetukselle ei ole olemassa teknisiä ja muita valmiuksia. Oikein toimeenpantuna digitalisaatio voi edistää kaikille kuuluvaa oikeutta opetukseen.

Pandemia on lisännyt virheellisen tiedon ja tarkoituksellisesti tuotetun vääristellyn tiedon määrää. Tämä on haitannut pandemian torjuntaa. Disinformaation levittämiseen on monia syitä ja sillä on lukuisia haitallisia vaikutuksia. Vääristellyllä tiedolla voidaan pyrkiä horjuttamaan uskoa demokraattisiin instituutioihin, perustella autoritaarista vallankäyttöä ja vaikuttaa vaalien lopputulemaan. Sillä voidaan myös hiljentää tutkijoita ja toimittajia tai vahvistaa väestöryhmien välistä epäluuloa. Suurimpia kärsijöitä ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat väestöryhmät ja henkilöt.

Suomessa kyky suojautua disinformaation haitallisilta vaikutuksilta on kansainvälisesti vertaillen korkeaa. Olemme olleet johtoroolissa valmistelemassa Freedom Online Coalitionin tuoretta disinformaation torjuntaa koskevaa kannanottoa. Tavoitteenamme on torjua disinformaation käyttöä ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion heikentämiseen ja toisaalta tuoda esiin tarvetta vahvistaa haavoittuvimpien väestöryhmien sekä naisten oikeuksia osana kyberturvallisuutta.   

***

Lisääntyneessä digitaalisessa eriarvoisuudessa ei ole kysymys vain maiden sisäisestä vaan myös niiden välisestä ilmiöstä. Digitaalinen kuilu kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä on huomattava. Vuoden 2019 lopulla Kansainvälinen televiestintäliitto ITU arvioi, että 3,6 miljardilla ihmisellä ei ole pääsyä internetiin. Suurin osa näistä ihmisistä elää vähiten kehittyneissä maissa. Erot internetiin pääsyssä ovat suuria myös väestöryhmien välillä. Sukupuolten välinen digitaalinen kuilu on jatkanut kasvuaan erityisesti kehittyvissä maissa, ja pandemia uhkaa kasvattaa tätä kuilua entisestään. Panostukset naisten, tyttöjen sekä haavoittuvassa asemassa olevien internetiin pääsyyn ja ihmisoikeuksien puolustamiseen verkossa ovat entistäkin tärkeämpiä.  

Afrikassa digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia mm. työpaikkojen luomiseen ja peruspalveluiden kehittämiseen samoin kuin tiedon saatavuuden ja tilivelvollisuuden parantamiseen. Afrikassa digitalisaation edistyminen on ollut nopeaa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana kotitalouksien internet-yhteydet ovat lisääntyneet ennätystahtia, vuoden 2005 kahdesta prosentista n. 25 %:een vuonna 2018. Samalla edistys on ollut hyvin epätasaista. Joissakin maissa yhteydet ovat jo 90 %:lla kotitalouksista, toisissa vain 15 %:lla. Maaseudulla ne ovat vielä harvinaisia ja valtaosa väestöstä jää internet-pohjaisten palveluiden ja markkinoiden ulkopuolelle. Afrikan valtavan nuorisoväestön tulevaisuuden kannalta yhteyksien lisääminen ja digitaitojen ja -palveluiden kehittäminen ovat avainasioita.

Internetin käytön lisäämiseen kehittyvissä maissa kohdistuu taloudellisia ja koulutuksellisia haasteita. Näiden lisäksi ongelmana on luottamuksen puute netin turvallisuuteen: käytetäänkö sitä kansalaisten valvontaan tai rikolliseen toimintaan? Suomi pyrkii edistämään kansalaisyhteiskunnan mukanaoloa internetiä ja digitalisaatiota koskevassa keskustelussa. Vahvempi luottamus Internetin toimintaan lisää mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen sosiaalisessa ja taloudellisessa kehityksessä. On tärkeää tuoda esiin globaalisti toimivan ja saavutettavan Internetin etuja verrattuna viranomaisholhouksessa toimiviin suljetumpiin järjestelmiin. 

Suomi pyrkii Freedon Online Coalitionin puheenjohtajana laajentamaan yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia Afrikassa. Tavoitteena on myös lisätä yhteyksiä YK-prosesseihin, kuten UN Womenin koordinoimaan Generation Equality -hankkeeseen. Suomi on yhdessä Tunisian, Ruandan ja Armenian kanssa valittu johtamaan hankkeen teknologiaa ja innovaatioita koskevaa toimintakoalitiota, jonka tavoitteena on juurikin kaventaa digitaalista kuilua ja edistää turvallista internetympäristöä.  Lisäksi osallistumme aktiivisesti YK:n pääsihteerin asettaman, digitaalista yhteistyötä käsitelleen korkean tason paneelin raportin seurantatyöhön, toimimme rinnakkaispuheenjohtajana sitä edistävässä ystäväryhmässä ja olemme mukana tekoälyyn, digitaaliseen yhdenvertaisuuteen ja dataan sekä digitaalisiin julkishyödykkeisiin liittyvissä koalitioissa. 

Ihmislähtöinen ja yhdenvertaisuutta vahvistava digitalisaatio on meille tärkeä. Osallistumme tekoälyn normatiivisia työkaluja edistävään työhön muun muassa Euroopan neuvostossa ja Unescossa. Puheenjohtajuutemme Freedom Online Coalitionissa on osa ulkopolitiikkaamme, joka vaikuttaa digitaalisen kehityksen suuntaan. 

Lopuksi

Parhaat tulokset saadaan toimimalla yhdessä hallitusten, yritysten, järjestöjen ja tutkijoiden kesken. Suomen vahvuus on avoin ja tarvittaessa kriittinenkin keskustelu viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

Pyrimme puheenjohtajamaana vahvistamaan Freedom Online Coalitionin yhteistyötä ja ajatusten vaihtoa sen oman asiantuntijaverkoston kanssa.  Verkostossa on mukana keskeisiä ihmisoikeusjärjestöjä, internet-alustoilla toimivia kansainvälisiä yrityksiä ja ihmisoikeustutkijoita. Uskon, että eri toimijoiden yhteistyö edistää keskustelua tekoälyn käytön, henkilötietojen käsittelyn ja disinformaation normatiivisesta sääntelystä.

On ilo nähdä, että moni myös täällä kotimaassa on kiinnostunut näistä tärkeistä teemoista ja Suomen tulevasta puheenjohtajuuskaudesta. Toivon avointa ja vilkasta keskustelua tänään ja koko puheenjohtajuutemme aikana.

Katso tilaisuuden tallenne