Utrikesminister Tuomiojas anförande om EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitiks framtidsutsikter

Utrikesminister Erkki Tuomiojas anförande under diskussionen ”The Future of European Security and Defence”, som ordnades av utrikesministeriets enhet för planering och forskning och Utrikespolitiska institutet den 10 oktober i Helsingfors.

EU