Ulkoministeri Timo Soinin puhe Yhdysvaltojen globaalia roolia koskevan raportin julkaisutilaisuudessa

Ulkoministeri Soinin puhe Pikkuparlamentissa tilaisuudessa, jossa julkistettiin Yhdysvaltojen kansainvälisen roolin sisäpoliittisista muutostekijöistä ja niiden vaikutuksista transatlanttisiin suhteisiin laadittu selvitys.

Hyvät kuulijat,

Julkistettavan raportin alaotsikko [Making Sense of America’s Evolving Global Engagement ] lupailee auttamaan ymmärtämään Yhdysvaltoja.

Tätä varmaan moni täälläkin on eri käänteissä toivonut! Merkitseekö presidentti Trumpin hallinto ylimenokautta vai edustaako Trump myös syvempää ja pidempiaikaista muutosta? Miten muut suurvallat reagoivat Yhdysvaltojen väitettyihin johtajuuden hupenemiseen ja arvovallan menetykseen?

Nyt tiedämme jo enemmän. Mutta emme kaikkea, kuten Trumpin Davosin puhe osoitti.  Presidentti Trumpin valinnan arvioitiin merkitsevän erityisesti protektionistisempaa kauppapolitiikkaa. Näin on osittain käymässä – ja se on suomenkaltaiselle avoimelle taloudelle huono suunta. Pärjäämme, jos vienti vetää ja on pelisäännöt. Mutta Davosissa Trump korosti Amerikan olevan auki kaupankäynnille. Kunhan se on reilua. On jälleen katsottava, miten nämä lupaukset muokataan teoiksi.

Istuvana presidenttinä Trump on pyrkinyt toimeenpanemaan kampanjaohjelmaansa, mikä on toivottava tapa politiikassa. Aikaansaannokset ovat monin paikoin jääneet kesken. Yhdysvaltojen ns. checks and balances- järjestelmä toimii. Ei ole "one man show".

Trumpin hallinto on - alun epäröinnistä huolimatta - osoittanut sekä sanoin että teoin olevansa sitoutunut eurooppalaisen turvallisuusarkkitehtuurin ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tämä on Suomen kannalta hyvä uutinen.

Mutta emme voi sulkea silmiämme huolestuttavilta kehityssuunnilta.  Erityisesti monenvälistä yhteistyötä ja YK:ta kohtaan suunnattu kritiikki ja toiminta ovat pitkällä aikavälillä monella tapaa vahingollista – myös meille.  Isot globaalit haasteet vaativat kuitenkin yhteistyötä ja yhteisiä sääntöjä. Pienten valtioiden osalta näiden sääntöjen olemassaolo ja noudattaminen on erityisen tärkeää. Jos suurvallat sooloilevat, niin silloin liikutaan vaarallisilla vesillä.

On paljon, mitä voimme tehdä kansainvälisen järjestelmän tukemiseksi yhdessä Pohjoismaiden kanssa ja eurooppalaisena EU:n jäsenenä. Oli kyse sitten omasta esimerkistämme tai vaikuttamisesta maailman foorumeilla.

Arktinen yhteistyö on väline, jolla pieneltä vaikuttavien ja käytännönläheisten edistysaskelten kautta osaltaan sitoutetaan eri maat toimimaan monenkeskisesti. Puheenjohtajakausi on mennyt hyvin.Yhdysvallat osallistuu keskusteluihin käytännöllisistä kysymyksistä ja konkreettisista toimenpiteistä kuten ennenkin. Arktisen mallin kautta on myös mahdollista osoittaa, ettei taloudelliset ja ympäristönäkökohdat välttämättä ole ristiriidassa keskenään. Puhdas ympäristö on hyvä business.

Osa Yhdysvaltain harjoittamasta politiikasta on varmasti yhdistettävissä nimenomaan nykyisen hallinnon toimiin. Osa ehkä kuvastaa yleisempää muutosta amerikkalaisessa ulkopoliittisessa ajattelussa. Erityisesti tämän problematiikan perkaamisessa uskon tutkijoiden voivan meitä auttaa.  Yhdysvaltojen ulkopolitiikan motiivit ja perusteet tulee tuntea paremmin Suomessakin. Mitä ja miksi USA:ssa tapahtuu. Hyvä tietää.

Suomen suhteet Yhdysvaltoihin ovat laaja-alaiset ja tiiviit. Transatlanttisten suhteiden vahvistaminen on ollut oma prioriteettini - Ja on edelleen. Niin pitää olla jatkossakin, ne eivät saa olla sidoksissa hallituksen muutoksiin.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että yhteistyö amerikkalaisten ja eurooppalaisten, Yhdysvaltojen ja Suomen välillä jatkuu – joillakin aloilla jopa syvenee.

Suomi etsii jatkuvasti mahdollisuuksia yhteistyön lisäämiseksi sekä monenvälisissä kokoonpanoissa että kahdenvälisesti. Suomi onkin Yhdysvalloille kiinnostava kumppani; todellinen kumppani, jonka kanssa tehtävä yhteistyö hyödyttää molempia maita. Viime vuosina on edistytty erityisesti turvallisuus- ja puolustusyhteistyön osalta – ja Yhdysvallat on tukenut Suomen NATO-kumppanuuden kehittämistä. Meidän tulee varmistaa, että tilannetta luetaan Euroopassa oikealla tavalla Washingtonissa vastaisuudessakin. Oikenlaisen viestinnän rooli on keskeinen, jotta USA sitoutuu jatkossakin Euroopan turvallisuuteen.

Tärkeää on myös vahvistaa ymmärrystä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen yhteisistä intresseistä ja yhteisestä arvopohjasta. EU-NATO yhteistyö on tässä erinomainen tapa edetä.

On tärkeää, että transatlanttista turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötä tuetaan voimakkaasti Atlantin molemmin puolin. Viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana on sovittu yhteistyöstä usealla eri strategisella alalla ja monenlaisin konkreettisin toimin. Tässä hengessä perustettiin syksyllä Helsingissa toimintansa aloittanut Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus. Yhdysvallat on yksi osallistujamaista.

Suomen talous ja hyvinvointi ovat riippuvaisia ulkomaankaupasta ja investoinneista. Viennillä on keskeinen rooli Suomen kansantalouden kasvattajana ja ylläpitäjänä.Tuotantoketjuja valottavat tilastot vahvistavat, että Suomen on kiinnitettävä huomiota globaaliin toimintaympäristöön kokonaisuudessaan.

Perinteisten kauppatilastojen valossa Yhdysvallat on Suomen tärkeimpien kauppakumppanien joukossa. Kun perinteisten kauppatilastojen sijasta tarkastellaan Suomessa tuotetun jalostusarvon loppukysyntää, nousevat Yhdysvallat ja Kiina Suomen tärkeimmiksi kauppakumppaneiksi. Arvonlisällä mitattuna Yhdysvallat on Suomen tärkein vientimarkkina.

Tuotantoketjujen maailmassa Suomelle ei ole samantekevää, millaista kauppapolitiikkaa Yhdysvallat harjoittaa suhteessa kolmansiin maihin. Yhdysvaltain protektionistiset toimet vaikuttavat Suomen bruttokansantuotteeseen joka tapauksessa negatiivisesti. Meidän on vaikutettava. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys.

Avoin, mutta riittävästi säännelty kauppajärjestelmä sekä kansainvälinen vakaus ovat Suomelle tärkeitä. Meidän on seurattava tarkasti Yhdysvaltain poliittista keskustelua ja tuotava esiin, niitä hyötyjä ja haittoja, joita kaupanesteiden poistaminen sekä Yhdysvalloille että sen kauppakumppaneille toisi.

Hyvät läsnäolijat, yhteistyön syventäminen Yhdysvaltojen kanssa on Suomelle prioriteetti riippumatta siitä, kuka maata johtaa USA:ssa tai Suomessa. Suomen hallitus jatkaa aktiivista ja koko kentän kattavaa toimintaa suhteiden rakentamiseksi Yhdysvaltoihin. Toivon, että näin tekee myös seuraava hallitus.

Tänään julkistettava raportti ”Between Change and Continuity” on tervetullut ja ennen kaikkea kotimainen lisä tietopohjaamme.

Valta on kielessä. Kyse on sanasta. Trump toi politiikkaan jatkuvan kampanjan.