Ulkoministeri Soinin puhe Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa

Ulkoministeri Timo Soinin puhe Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa 7.5.2019 Rovaniemellä.

Ulkoministeri Soini piti puheen englanniksi, alla on käännös puheesta. Linkki alkuperäiseen puheeseen um.fi:n englanninkielisillä sivuilla.
 

Muutosvarauksin

Arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajuuskauden saavutusten esittely

Hyvät naiset ja herrat,

Luon nyt katsauksen siihen, mitä Arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajuuskaudella on saatu aikaan. 

Kaksi vuotta sitten mietin, tuoko Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskausi tullessaan tyyntä vai myrskyä. Olemme voineet purjehtia yhdessä, välillä ehkä tuulisissa olosuhteissa, mutta tuulihan pitää purren liikkeessä. 

Olemme saaneet nauttia koko puheenjohtajuuskautemme ajan erittäin hyvästä yhteishengestä Arktisen neuvoston jäsenmaiden ja sen pysyvien osallistujien kesken. Keskustelut Saamelaisneuvoston kanssa Arktisen alueen alkuperäiskansoja koskevista asioista ovat olleet puheenjohtajamaalle erityisen tärkeitä. Haluaisin myös nostaa esille tarkkailijoiden arvokkaan panoksen Arktisen neuvoston käytännön työssä.

Puheenjohtajuuskautemme neljä prioriteettia, ympäristönsuojelu, meteorologinen yhteistyö, viestintäyhteydet ja koulutus, esiteltiin äskeisessä videossa. Kuluneiden kahden vuoden aikana Arktinen neuvosto on saavuttanut kaikilla näillä aloilla konkreettisia tuloksia. 

Neuvoston työryhmät ovat jatkaneet tärkeän tiedon tuottamista arktisen ympäristön tilasta. Olemme saaneet niiltä ajantasaista tietoa arktisen ilmaston nopeasta muuttumisesta ja muutoksen vaikutuksista luontoon ja ihmisten elämään. Arktisen neuvoston työryhmät ja asiantuntijaryhmät ovat laatineet suosituksia koskien arktisten ekosysteemien tilan seurantaa ja sitä, miten saastumista voidaan ehkäistä ja miten ihmisten toiminnan kielteisiä vaikutuksia arktiselle ympäristölle voidaan minimoida.

Puheenjohtajuuskautemme aikana olemme korostaneet mustan hiilen päästöjen vähentämistä. Kahden viime vuoden aikana arktisille maille, Arktisen neuvoston pysyville osallistujille ja sen tarkkailijoille on syntynyt parempi käsitys mustasta hiilestä ja keinoista tähän ongelmaan tarttumiseksi. Arvostan tätä työtä suuresti. 

Nopeuttaakseen mustan hiilen päästöjen vähentämistä Suomi on osoittanut hiljattain varoja erilaisiin alueellisiin ja maailmanlaajuisiin mustan hiilen vähentämiseen liittyviin aloitteisiin. Meidän nähdäksemme Arktisen neuvoston hanketuki-instrumentti, PSI, on tärkeä väline käytännön hanketyössä. Minulla on ilo ilmoittaa, että Suomi on päättänyt osoittaa miljoona euroa PSI:lle käytettäväksi Arktisen neuvoston työryhmien mustaa hiiltä ja muita saasteita koskevan yhteistyön tukemiseen.

Hyvät naiset ja herrat,

Me lisäsimme meteorologisen yhteistyön uudeksi aiheeksi Arktisen neuvoston asialistalle. Kun nyt katson saavutettuja tuloksia, voin todeta, että näin oli hyvä tehdä. Arktisen neuvoston jäsenvaltioiden ilmatieteen laitokset ja Maailman ilmatieteellinen järjestö ovat olleet valmiita tarjoamaan Arktiselle neuvostolle omaa asiantuntemustaan. Minua ilahduttaa nähdä, että työryhmät samoin kuin tuleva puheenjohtajamaa Islanti ovat ottaneet vastaan mahdollisuuden käyttää työssään tätä huipputason asiantuntemusta.

Paremmat säähavainnot auttavat kehittämään ilmastotiedettä ja tuottamaan palveluja, jotka parantavat Arktisen alueen ihmisten elämää. Tämä on erityisen tärkeää tänä päivänä, sillä äärimmäisten sääilmiöiden odotetaan lisääntyvän muuttuvalla arktisella alueella. Myrskyt ja tulvat tulevat todennäköisesti lisääntymään ja maastopalojen riski lisääntyy. Näihin asioihin paneudutaan Arktisen neuvoston työssä lisääntyvässä määrin.

Paremmat sää- ja jäätilannepalvelut ovat tärkeitä arktisen merenkulun turvallisuuden kannalta. Ihmisten ja ympäristön turvallisuus merenkulussa on yksi arktisen yhteistyön ydinalueista. Sopimukset meripelastusyhteistyöstä ja merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjunnasta arktisella alueella on voimassa ja Suomen puheenjohtajuuskaudella on onnistuneesti toteutettu sopimusta tukevia käytännön harjoituksia. Arktisella rannikkovartiostofoorumilla on entistä merkittävämpi rooli hyvän yhteistyön takaamisessa turvallisen merenkulun hyväksi. Arktinen neuvosto on myös edistänyt kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n polaarikoodin harmonisoitua täytäntöönpanoa.

Suomen prioriteeteista viestintäyhteydet ja koulutus ovat olennaisia Arktisen alueen ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Suomen puheenjohtajuuskaudella Arktinen neuvosto on jatkanut ratkaisujen etsimistä arktisen alueen viestintäyhteyksien parantamiseksi. On selvää, että kehittyviä teknologioita, kuten uutta satelliittiteknologiaa, täytyy ottaa käyttöön. Neuvosto on valmistellut erinomaisen raportin, joka sisältää suosituksia jatkotyölle arktisen alueen viestintäyhteyksiä parantavien sijoituspäätösten aikaansaamiseksi. Arktinen talousneuvosto on tärkeä kumppani arktisen alueen viestintäyhteyksien parantamisessa ja kestävän taloudellisen kehityksen edistämisessä. Juuri allekirjoitettu Arktisen neuvoston ja Arktisen talousneuvoston välinen yhteisymmärryspöytäkirja vahvistaa edelleen tätä molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä.

Kaikki arktisen alueen asukkaat ansaitsevat yhtäläiset mahdollisuudet koulutuksen. Suomen puheenjohtajuuskaudella Arktinen neuvosto ja Arktinen yliopisto, UArctic, ovat yhdessä nostaneet esiin opettajien ja nykyaikaisten opetusmenetelmien keskeisen roolin tämän tavoitteen saavuttamisessa. Tämä on merkittävä askel sen varmistamiseksi, että kaikilla arktisen alueen lapsilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada laadukas koulutus, jossa otetaan huomioon alueen kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus.

Hyvät kollegat,

Arktinen neuvosto on saavuttanut kuluneiden kahden vuoden aikana paljon enemmän kuin mitä edellä mainitaan. Kaikki saavutukset luetellaan yli satasivuisessa Arktisen neuvoston virkamieskomitean raportissa ministereille, joka tullaan esittämään hyväksyttäväksi tässä kokouksessa. 

Lopuksi haluaisin sanoa muutaman sanan pyrkimyksistämme virtaviivaistaa Arktisen neuvoston työtä.  Olemme jo sopineet Arktisen neuvoston meriasioiden käsittelemisestä kokonaisvaltaisemmalla tavalla. Tähän mennessä emme ole saaneet aikaan yleistä strategista suunnitelmaa. Olemme kuitenkin yhtä mieltä strategisen työn jatkotarpeesta ja  siitä. että neuvoston eri rakenneosia tullaan tarkastelemaan. Tällä tavoin voimme kehittää edelleen Arktisen neuvoston kykyä täyttää tehtävänsä tehokkaasti. 

Hyvät naiset ja herrat,

Haluan kiittää teitä kaikki tuesta, jota olette antaneet Suomelle sen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudella. Arktisen neuvoston sihteeristön ja sen johtajan käytännön tuki on ollut välttämätöntä. Virkamieskomitean maaedustajat ja pysyvien osallistujien valtuuskuntien puheenjohtajat ansaitsevat kiitoksen puheenjohtajuuskauden aikana tekemästään kovasta työstä – ja muistutan vielä, että monet heistä ovat työskennelleet Arktisen neuvoston parhaaksi paljon pitempään kuin puheenjohtajuuskautemme ajan. Lopuksi haluan esittää kiitokseni suurlähettiläs Aleksi Härköselle virkamieskomitean puheenjohtajuuden taitavasta hoitamisesta Suomen puheenjohtajuuskaudella. Kiitän myös Suomen koko arktista tiimiä. Olen teistä ylpeä!

Kiitos!

Alkuperäinen puhe englanniksi