Ministeri Skinnarin Team Finland –päivän avauspuheenvuoro 22.8.2019

Ministeri Kulmuni, pääjohtaja Soini, hyvät Team Finland-kollegat ja elinkeinoelämän edustajat, hyvää huomenta kaikille! 

On suuri ilo nähdä näin mittava joukko TF-tiimiemme ja yritystemme väkeä kaikkialta maailmasta yhdellä kertaa. 

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia saapuneita sekä erityisesti päivän järjestäjiä erinomaisesta työstä. 

Saamani tiedon mukaan tähän tilaisuuteen on rekisteröitynyt lähes 800 henkeä. Se on selkeä viesti Team Finland -toiminnan tärkeydestä ja siihen kohdistuvasta kiinnostuksesta. 

Minulla on ollut ilo työskennellä teistä monen kanssa jo ennen nykyistä tehtävääni. Olen iloinen saatuani mahdollisuuden jatkaa ja tiivistää yhteistyötä entisestään.  

Haluan puheeni aluksi todeta tärkeän asian: 

Arvoisa Team Finland-verkosto sekä yrityksemme Suomessa ja ulkomailla, teette todella arvokasta työtä maamme puolesta! 

Se, että Suomi elää kaupasta ei ole pelkkä klisee. Maamme kyky viedä ja tuoda, hankkia investointeja sekä edistää matkailua on ensiarvoisen tärkeää hyvinvointimme rakentamiseksi. 

Tässä yhtälössä TEIDÄN roolinne on keskeinen!  

Viisikulmion eli pentagonin kaikki sivut ja kulmat ovat toisiinsa nähden yhtä suuria. Tämän monikulmion tavoin haluan puheenvuorossani korostaa seuraavaa viittä, keskenään yhtä tärkeää asiaa:

 • Ensimmäiseksi: Suomessa tarvitaan vastaisuudessakin julkisen vallan tukemaa viennin edistämistä. Tämän toiminnan tulee olla koordinoitua ja johdonmukaista. 
 • Toiseksi: Kaikessa yritysten tukemisessa ja neuvonnassa tulee ottaa huomioon kasvun tavoittelu. Resurssimme ovat rajalliset. Ne tulee kohdistaa yrityksiin, joilla on paitsi halua myös kykyä kansainvälistyä ja kasvaa.
 • Kolmanneksi: Toiminnan tuloksellisuutta tulee mitata järjestelmällisesti seuraamalla vaikutuksia viennin kasvuun ja saatuun asiakaspalautteeseen. 
 • Neljänneksi: Asiakas on keskiössä: palvelut tulee saattaa saumattomasti yritysten käsiin riippumatta niistä vastaavasta Team Finland-organisaatiosta
 • Viidenneksi: Hallitusohjelmassamme on vahva vienninedistämistä ja yritysten kansainvälistämistä koskeva painotus, mukaan lukien kirjaus ”viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman 2030” laatimisesta. Ohjelma tulee kattamaan määrällisten panostusten lisäämisen, toiminnan laadun parantamisen ja kohdemarkkinoiden kysynnän muutosten huomioon ottamisen.                                             

Hyvät ystävät,  

Julkisella viennin- ja kansainvälistymisen edistämistoiminnalla on maassamme pitkä historia. Itsenäisessä Suomessa on jo yli 100 vuoden ajan katsottu, että valtiovalta voi ja sen tulee osallistua yritysten kansainvälistymistä ja viennin kasvattamista koskeviin ponnisteluihin. Samaten yli sadan vuoden ajan viennin edistäminen on ollut useamman julkisen vallan ja elinkeinoelämän toimijan yhteistyötä. Nyt katsomme eteenpäin kohti seuraavaa sataa vuotta!

Kuten hyvin tiedätte, Team Finland -verkosto perustettiin seitsemän vuotta sitten tiivistämään ja tehostamaan tätä yhteistyötä entisestään. Sen keskeisimpiä toimijoita ovat 

 1. Ulkoministeriö edustustoineen 
 2. Business Finland 
 3. ELY / TE:t maakunnissa sekä 
 4. Finnvera 

Päätoimijoiden lisäksi yhteistyössä on monia muita toimijoita ja partnereita, kuten ministeriöistä työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä yrittäjäjärjestöistä Keskuskauppakamari ja alueelliset kauppakamarit, Suomen Yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto. 

TF:ssä on kyse verkostosta ”isolla V:llä” eli organisaatiorajat ylittävästä yhdessä tekemisestä.

Team Finland on samalla brändi, joka yhteistyön vahvistumisen myötä on alkanut juurtua kentän ja yritysten tietoisuuteen yhä vahvemmin. 

Oma tärkeä roolinsa on ollut Business Finlandin (BF) syntymisellä. Prosessi ei ollut kivuton – suuret rakennemuutokset eivät koskaan ole helppoja – mutta muutoksen tavoitteena olleet synergiat ovat jo näkyvissä ja ne heijastuvat jo Team Finland-verkoston toimintaan myönteisesti. Uskallan väittää, että Team Finlandin ansiosta viennin ja kansainvälistymisen edistämistoimintamme on vahvempaa kuin koskaan. 

Positiivisesta kehityksestä huolimatta parantamisen varaa luonnollisesti löytyy. On itsestään selvää, että koko verkostolta edellytetään entistäkin tehokkaampaa ja tuloksellisempaa toimintaa. Valtiovallan panostaminen suomalaisyritysten kansainvälistymiseen ja viennin edistämiseen ei ole itseisarvo. Yritysten tukemisen ja auttamisen pitää perustua selkeään tarpeeseen ja kysyntään. Vastaavasti yhteisten verovarojen kohdentamiselta edellytetään toiminnan tehokkuutta ja konkreettisia tuloksia.
 
Tuloksia voidaan mitata erityisesti viennin arvon kehityksellä ja palveltujen yritysten tyytyväisyydellä. Tässä suhteessa kehitys on ollut hyvinkin positiivista, vaikka mittareihin ei täysin autakaan luottaa. 

 • Verkoston aloittaessa 2012 sen palvelujen piiriin kuuluvien yritysten viennin arvo oli noin 700 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 vastaava luku oli noin 1,2 miljardia euroa. 
 • Myös asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset kertovat positiivista tarinaa. 

Tästäkin näkee, että olemme oikealla tiellä.
 
Hyvät kuulijat, 

Kuten tiedätte, Team Finlandin ulkomaanverkosto perustuu erityisesti ulkoministeriön ja Business Finlandin tiiviiseen yhteistoimintaan. Kohdemarkkinoilla toimivia tiimejä johtavat ulkoministeriön edustustojen päälliköt  Team Finland maajohtajan ominaisuudessa. Saamani palautteen perusteella työn organisointi näin on ollut pääsääntöisesti toimivaa ja onnistunutta. Yhteinen suunnittelu, toimeenpano, seuranta ja raportointi ovat tuoneet TF-toimijoita kentällä onnistuneesti yhteen. 
 
Kuten mainitsin, hallitusohjelmassamme on vahva VKE-painotus. Team Finland -verkostoa tullaan vahvistamaan osana ”viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelmaa 2030”. Toiminnan tehostamisen ja kehittämisen lisäksi on tärkeää pitää huolta laadullisesta ja määrällisestä resursoinnista. Ulkomaanverkostomme on selvästi kevyemmin resursoitu kuin lähimpien verrokkimaiden, Ruotsin ja Tanskan vastaavat, mutta tilanteeseen on siis tulossa parannusta.  

Samalla on tärkeää, että Team Finland-työ mukautuu yritysten tarpeisiin ja markkinoiden muutoksiin. Tässä yhteydessä haluan erityisesti painottaa kysyntävetoisuutta, kahdesta näkökulmasta: 
 

 • Ensinnäkin TF-verkoston toimijoilla tulee olla entistä parempi ymmärrys palveltavien yritysten tarpeista. Tämä koskee kaikkia palvelumuotoja rahoituksesta, markkinatiedon keräämiseen ja neuvontaan. Verkoston sisäisen yhteistyön tiivistäminen antaa tähän entistä paremmat edellytykset. On keskeisen tärkeää, että asiakasyritys saa palvelunsa saumattomasti riippumatta niistä vastaavasta TF-toimijasta. 
 • Toiseksi, niin yrityksillä kuin TF-toimijoilla tulee olla parempi ymmärrys kohdemarkkinan kysynnästä. Team Finland -toimijoiden tulee myös yhdessä asiakasyritysten kanssa pystyä hahmottamaan kysyntään vaikuttavia trendejä ja kehityskulkuja. Myös liiketoiminta- ja rahoitusmalleja tulee pystyä mukauttamaan joustavammin kohdemarkkinoiden kysyntään ja toimintaympäristöön perustuen. 

Samalla haluan korostaa yritysten omaa vastuuta. Julkisilla toimilla ei pitkälle pötkitä elleivät yritykset itse ole valmiita panostamaan menestymiseensä. On tärkeää, että yritykset ohjaavat riittävästi resursseja kansainvälistymisponnistuksiinsa. Onnistuminen kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa on tutkitusti yksi merkittävimmistä edellytyksistä yritystemme kasvulle. 

Samoin toivon, että yritykset antavat säännönmukaista palautetta TF-verkostomme toiminnasta. Se on erittäin tärkeää sekä prosessien kehittämisen että resurssisuunnittelumme näkökulmasta. 


Hyvät ystävät, 

Lopuksi haluan korostaa, että meillä on Team Finlandin muodossa käsissämme erinomainen yhteistyökonsepti ja brändi, jolla voimme edistää yritystemme toimintaedellytyksiä ja samalla vaikuttaa Suomen taloudelliseen hyvinvointiin. 

Kyseessä ei ole viisikulmio, vaan TIMANTTI, jonka hiomisessa kirkkaimpaan loistoonsa kaikilla julkisista toimijoista yksityisiin yrityksiin on tärkeä roolinsa. Kokonaisuus on usein osiensa summaa suurempi – niin tässäkin. 

Vain yhteistyöllä varmistamme pärjäämisemme myös tulevaisuudessa!

Kiitos!