Statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna (2004)

Statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna

Statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna (2004) (PDF, 669 kB)

De mänskliga rättigheterna tillhör tyngdpunktsområdena i regeringens utrikespolitik. Enligt regeringsprogrammet utövar regeringen en initiativrik politik för de mänskliga rättigheterna I bilaterala relationer, i Europeiska unionen samt i internationella organisationer. Regeringen stöder FN:s centrala ställning i främjandet av globala mänskliga rättigheter samt arbetet för de mänskliga rättigheterna i Europarådet och OSSE.

Syftet med denna redogörelse är att dra upp linjer för målsättningen och de åtgärder med hjälp av vilka regeringen under innevarande valperiod har för avsikt att utöva en initiativrik politik för de mänskliga rättigheterna. I redogörelsen behandlas utvecklingen efter föregående utredning om politiken för de mänskliga rättigheterna, som riksdagen tillställde utrikesutskottet år 2000, samt i synnerhet hur de i det sammanhanget fastställda målen besvarats i Finlands internationella politik för de mänskliga rättigheterna. Verksamheten har åskådliggjorts med hjälp av teman, inom vilka läget och Finlands verksamhet behandlas i detalj i respektive avsnitt. De centrala målen har sammanställts under piltecken i början av varje kapitel samt i ett sammandrag i början av redogörelsen.