Finländsk utbildningsexpertis närvaro och inflytande i internationella organisationer

Studien analyserar hur finländska utbildningsexperter har positionerats strategiskt inom internationella organisationer och har inflytande på utvecklingssamarbetet inom utbildningssektorn. Dessutom identifierar studien experternas karriärvägar och utforskar deras syn på Finlands roll i det globala utvecklingssamarbetet inom sektorn.

Analysen drar slutsatsen att de deltagande utbildningsexperterna identifierar Finland som ett land med begränsat inflytande, jämfört med andra referensländer som deltar i utvecklingssamarbetet inom utbildningssektorn. Följaktligen är resurserna, medlen och utrymmet för experternas inflytande begränsat. Vidare beskrivs kontakterna mellan den finländska regeringen och utlandsstationerade utbildningsexperter som mycket begränsade. På basis av studien skulle experterna kunna gynnas om de finländska myndigheterna och ministerierna hade en mer aktiv roll. Studiens huvudrekommendationer är en aktiv strategisk positionering av Finland inom den globala utbildningsarkitekturen, utveckling av en nationell strategi för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn, ökat stöd för internationella karriärer och internationell utbildningsexpertis samt ökad kommunikation och underlättande av utbildningsexperternas nätverk från myndigheternas sida.

Rapport på engelska

Finländsk utbildningsexpertis närvaro och inflytande i internationella organisationer (Statsrådets publikationsarkivet Valto)(Länk till en annan webbplats.)