Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Den 27 maj godkände statsrådet en redogörelse om utvecklingspolitiken för de kommande valperioderna. Avsikten med redogörelsen är att skapa en gemensam helhetsbild av en utvecklingspolitik som det finländska samhället kan stödja på bred basis.

Redogörelsen bekräftar att utvecklingspolitiken är en oskiljaktig del av utrikes- och säkerhetspolitiken och att målet är att stärka säkerheten och välfärden genom internationellt samarbete.

En parlamentarisk uppföljningsgrupp med representanter från alla riksdagspartier deltog i beredningen av redogörelsen. Under beredningsprocessen hördes Utvecklingspolitiska kommissionen samt representanter för olika samhällssektorer, och de har också haft möjlighet att kommentera redogörelsen.

Den utvecklingspolitiska redogörelsen för flera valperioder i statsrådets publikationsarkiv(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Pressmeddelande: Den utvecklingspolitiska redogörelsen främjar långsiktighet och konsekvens i Finlands utvecklingssamarbete (Öppnar nytt fönster)

Finland stärker utvecklingsländernas kapacitet att sörja för sin egen välfärd

Genom utvecklingspolitiken bidrar Finland till en hållbar fattigdomsminskning, tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna, det regelbaserade multilaterala systemet och till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling (Öppnar nytt fönster).

Målet för Finlands utvecklingssamarbete är att stärka utvecklingsländernas egna samhällen, bland annat genom att bygga upp ländernas ekonomiska bas. Det är viktigt att varje land med tiden kan finansiera sin egen utveckling och välfärd, huvudsakligen genom att samla in ett tillräckligt skatteunderlag.

Finlands arbete grundar sig på utvecklingsländernas ägarskap och nationella planer. De ska dock vara förenliga med Finlands egna och internationellt överenskomna utvecklingsmål och värderingar.

Även Finland har under sin historia fått stöd för sin utveckling i form av utländska resurser och utländskt kunnande, och många finländare har lämnat sitt hemland för att söka skydd eller försörjning utomlands.

Utvecklingssamarbetet stöder sig på Finlands styrkor

Finland har genom konsekvent och långsiktigt utvecklingssamarbete uppnått goda resultat(Länk till en annan webbplats.). Det ligger i Finlands intresse att hålla fast vid och stärka denna positiva utveckling.

Genom sin utvecklingspolitik vill Finland få till stånd sådana förändringar på systemnivå som inte bara säkerställer utvecklingssamarbetets resultat utan också de långsiktiga effekterna. Därför satsar vi särskilt på de områden där just Finland har goda möjligheter att stödja en hållbar utveckling.

Finlands viktigaste utvecklingspolitiska mål:

  • kvinnors och flickors rättigheter
  • utbildning
  • hållbar ekonomi och anständigt arbete
  • fredliga och demokratiska samhällen
  • klimatförändringen, naturens mångfald, hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Dessutom ger Finland humanitärt bistånd för att hjälpa människor som lider av akuta kriser.

Som genomgående mål i sin utvecklingspolitik främjar Finland jämställdhet, likabehandling, en klimatresilient och utsläppssnål utveckling samt miljöskydd med fokus på tryggandet av naturens mångfald.

Vi kan bygga upp en bättre värld tillsammans

Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete stöder sig på den finländska offentliga sektorns, det civila samhällets, den privata sektorns, forskningsinstitutens och läroanstalternas aktiva deltagande och på starka partnerskap mellan dessa.

Det är viktigt att stora delar av det finländska samhället deltar i utvecklingspolitiken: hållbar utveckling är summan av olika aktörers arbete och många olika samarbetsformer. Genom samarbete uppnås positiva resultat för människornas välfärd och samhällenas utveckling på ett effektivt och hållbart sätt.

Finland främjar sina utvecklingspolitiska mål både direkt i det bilaterala samarbetet med partnerländerna och i sitt arbete för att stödja utvecklingsländer tillsammans med multilaterala internationella institutioner och internationella civilsamhällesorganisationer. Som metoder används påverkansarbete, finländskt kunnande och utvecklingsfinansiering – ofta i kombination med varandra.

Finlands utvecklingsfinansiering höjs stegvis

Finland har i FN förbundit sig till målsättningen att använda 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst (BNI) till utvecklingssamarbete och 0,2 procent av BNI till att stödja de minst utvecklade länderna. Regeringsprogrammet från 2019 fastställer att en färdplan inklusive tidsplan ska utarbetas för att uppnå detta mål.

Finlands utvecklingsfinansiering ökas stegvis och planmässigt över flera valperioder.

Målet är att nivån på 0,7 procent ska uppnås 2030. Målet på 0,2 procent för de minst utvecklade länderna ska uppnås så snart som möjligt.