Utvecklingspolitisk redogörelse 2014

Utvecklingspolitisk redogörelse 2014 (pdf, 2 632 Kb)

Finland deltar genom sin utvecklingspolitik och sitt utvecklingssamarbete i bekämpandet av fattigdomen och tryggandet av en hållbar utveckling. Gemensamma strävanden ger resultat: fattigdomen har minskat, men mycket återstår att göra.

I statsrådets redogörelse visas hur åtgärderna som grundar sig på det utvecklingspolitiska programmet leder till resultat och ges exempel på resultaten. Dessutom behandlar redogörelsen vilka andra politiksektorer än utvecklingspolitik det är som inverkar på utvecklingsländernas möjligheter att förbättra sina medborgares välbefinnande.

Den centrala tanken i Finlands utvecklingspolitik är att varje människa i världen har rätt till ett gott liv: livsduglig miljö, utbildning, säkerhet, hälsa och välmående, utkomst och möjligheter till påverkan.