Handlingsplan mot människohandel (2005)

Handlingsplan mot människohandel

Handlingsplan mot människohandeln (2005) (RTF, 619 kB)

Människohandel är ett globalt fenomen som gäller såväl utgångsländerna, transitländerna och destinationsländerna. Människohandeln (trafficking) som också har kallats modern slavhandel betyder att människor blir föremål för utnyttjande, bl.a. för sexuella syften eller som arbetskraft, eller att deras organ säljs i ekonomiskt vinstsyfte.

Finland är ett transit- och destinationsland för människohandel. Till Finland hämtas offer för människohandel för att utnyttjas sexuellt eller användas som arbetskraft. Offer för människohandel transporteras via Finland till andra europeiska länder. Största delen av de offer som kommer till Finland eller som transporteras genom Finland är unga vuxna kvinnor eller män, men det går inte heller att utesluta att det eventuellt finns underåriga bland dem. Arbetsgruppen bedömde att Finland årligen är transit- eller destinationsland för hundratals offer för människohandel.

I statsrådets redogörelse om politiken för de mänskliga rättigheterna, som överlämnades till riksdagen 31.3.2004, förband sig regeringen att utarbeta en handlingsplan mot människohandel.