De flesta av utvecklingsrapporterna och direktiven höll en hög standard, men
några ansågs vara enastående. Standarden på Finlands utvecklingssamarbete
utvärderades som varande mest positivt när det gällde projektens ändamålsenlighet
och resultat och minst positivt i förhållande till deras effektivitet och
hållbarhet.