Evaluering av utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfunds verksamhet

Utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfund har framgångsrikt investerat allt mer i de fattigaste länderna och i svåra sektorer samtidigt som bolagets ekonomiska lönsamhet har bevarats. De positivaste utvecklingseffekterna hittas bland bolagets investeringar i jord- och skogsbruket. Uppgifterna framgår av en oberoende utvärdering av bolagets verksamhet.

Utrikesministeriet har låtit utföra en oberoende evaluering av utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfunds verksamhet. Evalueringen gäller bolagets verksamhet åren 2008–2017, och i den granskas hur bolaget har verkställt utrikesministeriets politikstyrning och under vilka förutsättningar bolagets strategi för 2018–2025 kan genomföras. Evalueringen producerar information till stöd för styrningen av bolaget och utvecklingen av dess verksamhet.

Finnfund har en investeringsportfölj på cirka 600 miljoner euro och är en av Europas minsta statliga bolag för utvecklingsfinansiering. För bolaget gäller dock samma krav som gäller för de större företagsformade utvecklingsfinansiärerna, dvs. verksamheten måste vara lönsam och samtidigt uppnå de utvecklingspolitiska målen, till exempel avhjälpa elbrist eller skapa bättre service, arbetsplatser och infrastruktur i utvecklingsländerna.

De investeringar som ger de flesta positiva utvecklingseffekterna utgör ofta de ekonomiskt största utmaningarna på grund av de stora riskerna. Enligt evalueringen verkar Finnfund ha lyckats balansera mycket väl, det vill säga att investera allt mer i de fattigaste länderna och de svåra sektorerna och samtidigt bevara sin ekonomiska lönsamhet.

Evalueringen rekommenderar dock att Finnfund förbättrar utvärderingen av utvecklingseffekter under investeringsobjektens hela livscykel.

Aiheeseen liittyvää

Evaluation of Finnfund (PDF, 4 MG, 182 sidor)