Bilaterala och multilaterala överenskommelser med främmande stater

Gällande internationella överenskommelser binder finska staten. Finland ingår såväl bilaterala som multilaterala överenskommelser med främmande stater. Bilaterala avtal ingås mellan två stater och multilaterala avtal mellan flera stater.

Bilaterala och multilaterala överenskommelser med främmande stater

Utrikesministeriet har utgivit kataloger om bilaterala och multilaterala överenskommelser med främmande stater. *)

*) nästa version utges år 2009 

Statsfördrag (Finlex)

Finlex är en av justitieministeriet ägd offentlig och avgiftsfri Internettjänst för rättsligt material. Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab (nedan Edita). Med tjänsteproducenter avses nedan både justitieministeriet och Edita.

Överenskommelser i vilka Finland är depositarie

I ett multilateralt avtal kan de fördragsslutande parterna utse en depositarie till vars uppgifter hör att deponera originaltexten till fördraget och fullmakterna, att utarbeta styrkta kopior av fördragstexten, att ta emot underteckningar av överenskommelsen, att ta emot ratifikations-, godkännande- eller anslutningsinstrument, att meddela de fördragsslutande parterna om undertecknanden, deponeringen av ovannämnda dokument och överenskommelsens ikraftträdande.

Finlands utrikesministerium är depositarie bland annat i följande överenskommelser:

internationell rätt