FN:s kommitté mot tortyr gav rekommendationer till Finland

Förenta nationernas kommitté mot tortyr har granskat Finlands åttonde periodiska rapport utifrån konventionen mot tortyr. I samband med granskningen gav också Finlands delegation en muntlig redogörelse som var offentlig. Kommittén offentliggjorde sina slutsatser och rekommendationer i Genève den 10 maj.

Kommittén är positiv till bland annat att Finland under de senaste åren antagit internationella konventioner och nationell lagstiftning som är viktig med tanke på konventionen mot tortyr, såsom lagen om könsfastställelse och 20 kap. i strafflagen om sexualbrott. Också inrättandet av Domstolsverket, flera handlingsplaner, såsom den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter, och den nya rekommendationsdatabanken ses som positiva.

Kommittén rekommenderar bland annat att Finland garanterar alla anhållna personer grundläggande rättigheter och slutar placera häktade i polisens förvarslokaler, påskyndar rättegångarna och, i den mån det är möjligt, använder sig av alternativ till häktning.

Alla asylsökande och andra personer i behov av internationellt skydd som anländer till Finlands östra landgräns oberoende av deras rättsliga ställning och ankomstsätt ska ha tillgång till rättvisa och effektiva förfaranden för fastställande av flyktingstatus och förbud mot återsändande.

Finland bör främja anmälan av hatbrott och säkerställa att hatbrott utreds grundligt, att gärningsmännen ställs inför rätta och straffas och att offren erbjuds effektiva rättsmedel.

Redan om ett år ska Finland ge kommittén en rapport om genomförandet av dessa rekommendationer. 

Kommittén lägger också fram ett antal andra rekommendationer som handlar om bland annat att definiera och kriminalisera tortyrbrott och fastställa en preskriptionstid för dessa brott, förbättra de häktades och gripnas förhållanden och minska överbelastningen på kriminalvårdsanstalterna, att ta migranter i förvar som en sista utväg, bekämpa våld mot kvinnor, effektivt utreda och bestraffa människohandel och att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning på psykiatriska institutioner.

Finlands följande periodiska rapport om att verkställa konventionen mot tortyr ges 2028.

Mer information

  • Krista Oinonen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 172
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.