FN:s uppföljningsmöte om hållbar utveckling fokuserar på utmaningarna i Agenda 2030-målen

FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High Level Political Forum on Sustainable Development, HLPF) ordnas i New York den 10–19 juli 2023. Teman för mötet är påskyndandet av återhämtningen efter coronapandemin och genomförandet av målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).

Finland betonar vikten av internationellt multilateralt samarbete vid genomförandet av Agenda 2030. Prioriteringarna är mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen, kvinnors och flickors rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, utbildning samt vatten.

Mötet är betydelsefullt och ytterst aktuellt, eftersom man i fråga om flera av målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) ligger efter i tidtabellen. Genom uppnåendet av målen främjas i synnerhet de mest utsatta människornas möjligheter att klara sig och delta i utvecklandet av samhället.

Finland betonar att en förbättring av vattentjänsterna och hanteringen av vattenresurserna är en förutsättning för att de övriga målen för hållbar utveckling ska nås. Att uppnå målet som gäller rent vatten och sanitet är viktigt med tanke på säker mat och hygien. Dessutom tryggas energiförsörjningen och belastningen på miljön minskas. För att påskynda framstegen behövs ett snabbare genomförande samt ett starkare samarbete och partnerskap i synnerhet i utvecklingsländerna.

Finland deltar i ett evenemang där man behandlar vattenärendenas koppling till andra teman för hållbar utveckling och till ekonomiska aspekter. Evenemanget ordnas av koalitionen för gränsvattensamarbete, som består av stater, internationella organisationer och civilsamhällesorganisationer. Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio kommer att dela med sig av Finlands erfarenheter av gränsvattensamarbete och håller också Finlands anförande om målet som gäller rent vatten och sanitet.

”En bättre vattenförsörjning är nyckeln till livsmedelstrygghet, som nu är full av utmaningar internationellt. Åtgärder och samarbete med beaktande av all vattenanvändning behövs nu både lokalt och mellan staterna”, betonar Husu-Kallio.

Finland deltar i mötet med egna webbinarier och sidoevenemang. Det officiella sidoevenemanget ordnas tillsammans med Tanzania. Vid evenemanget behandlas städernas och kommunernas arbete för hållbar utveckling.

I Finlands delegation deltar företrädare för statsförvaltningen från utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och statsrådets kansli. I delegationen deltar dessutom Helsingfors stad, Kommunförbundet, civilsamhällesorganisationernas takorganisation Fingo, FN-förbundet, WWF Finland och gruppen De ungas Agenda 2030. Fiskars Group är företagsrepresentant.

Mer information

  • Petra Paasilinna, Agenda2030-samordnare, enheten för FN:s utveckling och innovation, utrikesministeriet, tfn +358 50 4783840
  • Annukka Lipponen, ledande sakkunnig inom vattenhushållning, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 295 162 067
  • Juulia Suuronen, sakkunnig, enheten för internationella ärenden och EU-ärenden, miljöministeriet, tfn +358 50 473 2411
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi