Frihandelsavtalet med Singapore öppnar nya möjligheter i Sydostasien

Frihandelsavtalet med Singapore öppnar nya möjligheter i Sydostasien

Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore träder i kraft den 21 november 2019.

”Det är fråga om det första bilaterala handelsavtalet mellan EU och ett ASEAN-land, och ikraftträdandet skapar en grund för att stärka EU:s nätverk av handelsavtal i Sydostasien”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari

”Singapore erbjuder intressanta affärsmöjligheter inom områden som finländska företag behärskar, till exempel hälsovård och äldreomsorg, digitalisering och förnybar energi”, fortsätter minister Skinnari.

Frihandelsavtalet avreglerar tekniska handelshinder, avskaffar tullar och öppnar nya möjligheter på marknaderna för tjänstehandel och offentlig upphandling. Avtalsparterna förbinder sig dessutom att upprätthålla och främja miljönormer och arbetslivsnormer.

Singapore är en öppen ekonomi och tillämpar redan nu tullfrihet för merparten av varuhandeln. Frihandelsavtalet säkerställer emellertid tullfriheten, och därtill förbinder sig Singapore att senast inom fem år avskaffa nästan alla återstående tullar.

För närvarande är ungefär hälften av de singaporianska produkterna tullfria vid import till EU. När avtalet träder i kraft kommer EU omedelbart att frigöra 80 procent av Singapores import. Handeln avregleras så gott som helt efter övergångsperioder på 3–5 år.

Tjänstehandelns andel av Singapores ekonomi är cirka 75 procent. Möjligheterna att öka tjänstehandeln kan anses vara avtalets största bedrift. Singapore öppnar sin marknad inom flera exportområden som är viktiga för Finland, till exempel byggande, it-tjänster, forskning och utveckling. Dessutom öppnar avtalet nya möjligheter för export av miljötjänster.

Europeiska företag har redan nu relativt god tillgång till Singapores offentliga upphandlingar. Frihandelsavtalet ökar möjligheterna till marknadstillträde genom att inkludera nya upphandlande enheter och sänka tröskelvärdena i öppna anbudsförfaranden. Avtalet förbättrar också transparensen i Singapores upphandlingsförfaranden.

Singapore är Finlands och EU:s största handelspartner i Sydostasien. År 2018 uppgick värdet av exporten inom varuhandeln till 186 miljoner euro och värdet av importen till 167 miljoner euro. Exporten inom tjänstehandeln uppgick till 361 miljoner euro och importen till ca 266 miljoner euro. 

Ytterligare information: Saara Harju, ansvarig tjänsteman, enheten för marknadstillträde, 0295 350 319

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.