Statsrådet har utfärdat förordningar om Nato SOFA och Parisprotokollet

Statsrådets allmänna sammanträde utfärdade den 25 april 2024 förordningar om Nato SOFA och Parisprotokollet. Nato SOFA som avser avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om status för deras styrkor har upprättats för att fastställa den rättsliga ställningen för Natoländernas styrkor när de i samband med deras officiella uppdrag vistas inom ett annat Natolands territorium.

Parisprotokollet gäller status för internationella militära högkvarter som inrättats i enlighet med nordatlantiska fördraget. Genom Parisprotokollet utvidgas bestämmelserna i Nato SOFA också till att med vissa justeringar gälla Natos högkvarter och deras militära och civila personal.

Avtalet och protokollet godkändes av riksdagen den 19 mars 2024 och av republikens president den 22 mars 2024.

Finland deponerade den 28 mars 2024 anslutningsinstrumenten som gäller anslutning till avtalet och protokollet hos Förenta staternas regering som är depositarie för avtalen. Avtalet och protokollet träder i kraft 30 dagar efter deponeringen av anslutningsinstrumenten, det vill säga den 27 april 2024.

Genom förordningarna sätts i kraft Nato SOFA och Parisprotokollet samt lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen. I och med förordningarna om ikraftträdande avslutas också den nationella processen för godkännande av avtalen. Samtidigt blir avtalen en del av den nationella lagstiftningen.

 

Ytterligare information

Annika Naskila, lagstiftningsråd, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 157

 

Heini Ryynänen, regeringssekreterare, försvarsministeriet, tfn. +358 29 514 0023

 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.