Utrikesministeriets jourcenter överförs till Nödcentralsverket – medför inga förändringar för medborgarna

Utrikesministeriets jourcenter överförs till Nödcentralsverket – medför inga förändringar för medborgarna

Utrikesministeriets jourtjänster överförs till Nödcentralsverket för en tvåårsperiod från och med den 1 augusti 2018.

Jourcentret har till uppgift att ge råd i problemsituationer enligt utrikesministeriets anvisningar. I och med att utrikesministeriets journummer +358 9 1605 5555 och tjänsterna förblir oförändrade medför överföringen inga förändringar för medborgarna.

”Det lönar sig att spara journumret i telefonen redan innan man åker på resa”, tillråder Jyrki Heinonen, som är chef för ledningscentralen för Nödcentralsverket.

Jourcentret hjälper finska medborgare och personer som är permanent bosatta i Finland när de har problem utomlands till exempel på grund av ett sjukdomsfall, en olycka eller ett brott.

”Det är vår skyldighet att betjäna finländare som har råkat ut för problem utomlands. Vårt mål är att människor med hjälp av anvisningar och råd kan lösa problemen på egen hand. Vid behov låter vi utrikesministeriet eller beskickningen med ansvar för landet i fråga sköta ärendet”, preciserar Heinonen.

Jouren betjänar dygnet runt årets alla dagar. Kostnadsfri kundservice tillhandahålls liksom tidigare per telefon, per e-post och via Nettikonsuli på Facebook. Jouren betjänar både på finska och på svenska.

I nödsituationer ska man ringa landets nödnummer.

”Det lönar sig att redan på förhand ta reda på vilket nummer man ska ringa för att få myndighetshjälp. Inom Europeiska unionen används det gemensamma europeiska nödnumret 112. Samtalen kopplas till nödcentralen i det land där man befinner sig. Det är alltså inte möjligt att nå nödcentralen i Finland från utlandet. När du är i brådskande behov av konsulära tjänster ska du kontakta utrikesministeriets jour som Nödcentralsverket ansvarar för”, tillråder Heinonen.

I krissituationer är det viktigt att följa lokala medier och de lokala myndigheternas anvisningar.

”Som exempel på krissituationer kan nämnas naturkatastrofer, storolyckor, politiska oroligheter, krig och regionala konflikter samt omfattande epidemier”, säger Heinonen.

Med tanke på eventuella krissituationer lönar det sig att göra en reseanmälan till utrikesministeriet på tjänsten Reseanmalan.fi. Det är ett enkelt sätt att försäkra sig om att utrikesministeriet har ens kontaktuppgifter i situationer som avviker från normala förhållanden.

Ytterligare information:

NÖDCENTRALSVERKET
Jyrki Heinonen
chef för ledningscentralen
tfn 0295 481 293

Nödcentralsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@112.fi.

UTRIKESMINISTERIET
Antti Putkonen
ställföreträdare för chefen för enheten för konsulära ärenden
tfn 0295 350 126

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Problemsituation utomlands

Har du tappat ditt pass? Har du blivit intagen på sjukhus? Har dina pengar blivit stulna?

  • Kostnadsfri telefonjour:  +358 9 1605 5555 (samtalen bandas in)

  • E-postjour: paivystys.um@formin.fi

  • Netkonsul på Facebook