Utrikesministeriet förnyar statsunderstödsformer som gäller civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete

I enlighet med regeringsprogrammet har utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio beslutat om anslagsökning för att förbättra finländska organisationers möjligheter att få internationell finansiering. Reformen innebär bland annat att ansökan om stöd för kommunikation och utbildning om global utveckling (VGK) kommer inte att ordnas under denna regeringsperiod. En ansökningsomgång för organisationer med FN-bakgrund öppnar hösten 2024. Då kan organisationerna ansöka om stöd för åren 2025–2027.

Civilsamhällesorganisationerna har en viktig roll när det gäller att uppnå målen för Finlands utvecklingssamarbete.

”Det är av stor betydelse att vi i fortsättningen satsar mer på finländska organisationers möjligheter att få internationell finansiering till exempel från EU eller FN”, säger utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio.

Utrikesministeriet kommer senare i år att inleda ett pilotförsök, vilket innebär att finländska organisationer kan utöver statsunderstödet för EU-projekt också ansöka om understöd för att få annan internationell finansiering. Målet är i enlighet med regeringsprogrammet att bidra till inhemska organisationers chanser att få internationell finansiering och delta i gemensamma projekt med flera aktörer. Ministeriet ger senare i år information om tidsfristerna och kriterierna för ansökan om statsunderstöd. 

Förnyelsen av statsunderstödsformer innebär också att ministeriet inte kommer att ordna ansökan om stöd för kommunikation och utbildning om global utveckling (VGK). Utrikesministeriet informerar om ansökan om verksamhetsunderstöd till finländska organisationer med FN-bakgrund i september. Ansökan öppnar under hösten, och då kan organisationerna söka understöd för åren 2025-2027.

Som ett led i utrikesministeriets förnyelsearbete utvecklas också förvaltningen av statsunderstöd som delas ut till organisationer för att effektivisera verksamheten och öka dess effekter. Ett av målen är bland annat att förbättra genomslagskraften och öka öppenheten och transparensen.

Ministeriet har börjat använda statsförvaltningens gemensamma webbtjänst. Information om olika finansieringsmöjligheter finns på webbplatsen haeavustuksia.fi/sv/ där man hittar de olika statsbidragsmyndigheternas alla statsunderstödsutlysningar.

Vid ramförhandlingarna i april fattade regeringen beslut om omfattande nya sparåtgärder för denna ramperiod. Målet är att förbättra hållbarheten hos de offentliga finanserna och att skapa förutsättningar för att stoppa ökningen av skuldsättningen. Statsfinanserna förbättras genom åtgärder på sammanlagt nio miljarder euro. 

Mer information

  • Tuomas Tähti, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 350 199
  • Eevamari Laaksonen, chef för enheten för det civila samhället, tfn 0295 351 383
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.