En lösning på lidandet i Syrien söks i en konferens i Bryssel

En lösning på lidandet i Syrien söks i en konferens i Bryssel

Statssekreterare Matti Anttonen representerar Finland vid det internationella samfundets Syrienkonferens i Bryssel den 14 mars. Målet med konferensen ”Supporting the future of Syria and the region”, som ordnas av EU och FN, är att stödja en politisk process under FN:s ledning och att komma överens om fortsatta åtgärder för att hjälp de krisdrabbade.

”Det enda hållbara sättet att lösa krisen i Syrien är genom en politisk process som stöds av FN och som de olika parterna i konflikten och i synnerhet de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd förbinder sig till så att det en dag kan slutas fred. Finland stöder det arbete som FN:s generalsekreterares särskilda sändebud Geir Pedersen gör för att föra den politiska processen framåt”, konstaterar Matti Anttonen.

Konflikten i Syrien är en av världens största humanitära kriser. Enligt FN:s bedömning uppgår antalet människor som behöver hjälp till 11,7 miljoner enbart i Syrien, och av dessa människor är 5 miljoner i akut behov av hjälp. Situationen är svår i synnerhet i svårtillgängliga områden, i närheten av strider och bland dem som nyligen har varit tvungna att fly.

Under konflikten som pågått i åtta år har de olika parterna dessutom gjort sig skyldiga till otaliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och eventuellt till brott mot mänskligheten. Finland har understött att det inrättas en mekanism för ansvarsskyldighet som lyder under FN. Mekanismen syftar till att samla bevis på de brott som skett under konflikten samt att bevara dessa bevis med tanke på eventuella framtida rättegångar. I Bryssel ordnar Finland tillsammans med tio andra stater ett sidoevenemang som handlar om arbetet mot straffrihet. Finland kommer även att utlova fortsatt finansiering för det arbete som görs inom ramen för mekanismen.

”För Finland är det viktigt att stödja det multilaterala regelbaserade internationella systemet, där respekten för rättsstatsprincipen och för de mänskliga rättigheterna utgör en hörnsten. Det internationella samfundet är skyldigt att bistå utredningen av de allra allvarligaste internationella brotten. De tusentals personer som har försvunnit eller förlorat sina anhöriga förtjänar rättvisa”, betonar Anttonen.

I Brysselkonferensen som ordnas av EU och FN deltar utöver arrangörerna också de viktigaste biståndsgivarna, representanter för staterna i Syriens grannländer, humanitära organisationer och organisationer för utvecklingssamarbete. Dessutom deltar det civila samhället i Syrien aktivt i konferensen och de konsultationer som föregår den.

Under konferensen utvärderas det också hur det internationella samfundet har uppfyllt sina tidigare löften om bistånd. Finland har konsekvent burit sitt ansvar och gett det bistånd som utlovats för att avhjälpa krisen i Syrien. Finlands biståndslöfte för 2018 var 25 miljoner euro och det utbetalda biståndet uppgår till cirka 27 miljoner euro. År 2019 strävar Finland efter att hålla biståndet på samma nivå som biståndslöftet för föregående år.

Finlands bistånd riktas förutom till Syrien också till att stödja bärkraften i Syriens grannländer Libanon, Jordanien, Turkiet, Irak och Egypten, där det bor sammanlagt cirka 5,3 miljoner syriska flyktingar. Till exempel utbildning för flyktingbarn och stöd till kvinnors näringsverksamhet är centrala mål för Finlands bistånd när det gäller att stödja grannländernas bärkraft. Det humanitära biståndet kanaliseras till t.ex. hälso- och sjukvård, materiel för mathjäp och annan katastrofhjälp samt till skydd av flyktingar.

Ytterligare information:
Eventuella förfrågningar om intervjuer med statssekreteraren: Ilkka Nordberg, tjänstemannasekreterare för statssekreteraren, tfn +358 295 350 536
Claus Lindroos, enhetschef, humanitärt bistånd, tfn +358 40 132 1416
Frågor som gäller Finlands övriga bistånd till Syrien riktas till Matti Karvanen, enheten för Mellanöstern, tfn +358 50 361 1462.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.