Finlands långvariga stöd till FN för att förbättra till kvinnors och flickors ställning, stötta barn och främja utbildning ska fortsätta

Finland ställer sig bakom FN:s mål för hållbar utveckling genom att rikta stöd till de FN-aktörer vars arbete visat sig vara effektivt. Finlands stöd går till FN-organen UNFPA, UNICEF, UN Women och UNDP som främjar Finlands utvecklingspolitiska mål och värden, till exempel kvinnors och flickors rättigheter och jämställdhet samt rättigheter och jämställdhet för personer med funktionsnedsättning.

Genom FN-organen hjälper Finland människor i utsatt ställning bland annat i Ukraina och Afghanistan.

Konflikterna, bland annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina, covid-19-pandemin, klimatförändringar och den allt svårare globala livsmedels-, utbildnings- och skuldkrisen, har under de senaste åren bromsat upp samhällsutvecklingen i utvecklingsländerna. Utan en märkbar ytterligare satsning kommer FN:s globala mål för hållbar utveckling inte att uppnås 2030.

Finlands allmänna finansiering förbättrar organens långsiktiga, planmässiga verksamhet och ger flexibilitet i tider av föränderliga behov och kriser. Finland arbetar aktivt i organens exekutiv styrelser och fastställer strategiska mål och åtgärder för att bidra till reformen, effektiviteten, transparensen och riskhanteringen i FN:s utvecklingssystem. Under de senaste åren har flera FN:s innovationsfunktioner etablerats i Finland, vilka också ger samarbetsmöjligheter för såväl finländska företag som offentliga och akademiska aktörer.

FN:s jämställdhetsenheten UN Women har ökat kvinnors samhälleliga delaktighet och hjälpt att reformera lagstiftningen på landnivå. Med hjälp av UN Women fick över 86 000 kvinnor och flickor i fjol bättre möjligheter att delta i det offentliga livet och arbeta i ledande uppgifter. UN Women bidrog bland annat till att utveckla ett system för social trygghet i 15 länder, vilket tillgodoser könens olika behov. På det sättet minskade man klyftan mellan könen, stärkte förmågan att bekämpa covid-19 och hjälpte länderna att återhämta sig från pandemins konsekvenser. Organisationen har också ansvar för att jämställdhetsfrågor ska beaktas i hela FN.

FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar för att kvinnor och flickor ska få tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och familjeplanering. Organisationen har uppnått goda resultat också i kristider. År 2022 kunde UNFPA genom sin verksamhet förebygga 3,7 miljoner farliga aborter och 30 800 fall av mödradödlighet och se till att 59 miljoner par fick preventivmedel. Ytterligare undgick 112 000 flickor könsstympning.

FN:s barnfond UNICEF gav 356,3 miljoner barn under 5 år hjälp för att förebygga undernäring 2022.  Antalet är större än någonsin trots de svårigheter som den globala livsmedelskrisen har medfört. Med UNICEF:s stöd fick 77,8 miljoner barn vaccination mot mässling. Mitt i de humanitära kriserna lyckades organisationen vaccinera över 27 miljoner barn. UNICEF:s stöd gav också 37,9 miljoner barn möjlighet att gå i skolan. 

FN:s utvecklingsprogram UNDP arbetar för att utrota fattigdom och skapa hållbar utveckling. År 2022 hjälpte UNDP till att utveckla digitala lösningar så att nio miljoner människor i Ukraina  kunde få ekonomiskt stöd under kriget, bland annat sina pensioner. UNDP har också stött miljöåtgärder i över 140 länder. När det gäller återuppbyggnaden, hjälpte UNDP tillsammans med den pakistanska regeringen, Världsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken och Europeiska unionen offren för de förödande översvämningarna i Pakistan att komma upp på fötter igen.

Av anslaget för det egentliga utvecklingssamarbetet har Finland beviljat UNFPA 30 miljoner euro, UN Women 19 miljoner euro, UNICEF 7 miljoner euro och UNDP 2 miljoner euro 2023.

Statsrådets finansutskott fattade den 16 mars 2023 i normalt förfarande ett positivt beslut om den allmänna finansieringen till UNFPA och UN Women.

Mer information

  • Satu Lassila, enhetschef, enheten för FN:s utveckling och innovation, tfn 0295 350 897

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi