Finlands utgifter för utvecklingssamarbete sjönk 2018

Finlands utgifter för utvecklingssamarbete sjönk 2018

De utgifter som räknas till utvecklingssamarbete minskade reellt med 14,6 procent 2018 jämfört med föregående år. Finland använde 833 miljoner euro för ändamålet och var den nionde största finansiären av utvecklingssamarbete i EU.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD offentliggjorde i dag preliminära uppgifter om utvecklingssamarbetet 2018. Finlands utbetalningar utgjorde 0,36 procent av landets bruttonationalinkomst. 2017 var andelen av BNI 0,43 procent.

Det finns tre huvudsakliga orsaker till att utgifternas storlek och andel av BNI har minskat. För det första minskade de utvecklingspolitiska investeringarnas utfall med 68 miljoner euro jämfört med föregående år. För det andra minskade de utgifter för mottagande av flyktingar och asylsökande som räknas till utvecklingssamarbete med ca 20 miljoner euro (till 48 miljoner euro). För det tredje minskade Finlands andel av EU:s budget för utvecklingssamarbete (136 miljoner euro) med 26 miljoner euro jämfört med 2017. År 2018 var utgifterna totalt 129 miljoner euro mindre än 2017.

Av Finlands finansiering av utvecklingssamarbete kanaliserades en betydande del genom EU (216 miljoner euro) och andra multilaterala organisationer, bland annat FN (152 miljoner euro) och Världsbanksgruppen (94 miljoner euro). Totalt 84 miljoner euro riktades till humanitärt bistånd 2018. Finlands viktigaste partner i det bilaterala utvecklingssamarbetet 2018 var Afghanistan (19 miljoner euro), Etiopien (14 miljoner euro), Nepal (12 miljoner euro) och Indonesien (12 miljoner euro).

Globalt spenderades 2018 2,7 procent reellt mindre på internationellt utvecklingssamarbete än 2017. De största finansiärerna av utvecklingssamarbete var Förenta staterna, Tyskland, Storbritannien, Japan och Frankrike. De DAC (OECD:s biståndskommitté) medlemmar som överskred FN:s mål på 0,7 procent av bruttonationalinkomsten var Sverige, Luxemburg, Norge, Danmark och Storbritannien. Turkiet och Förenade Arabemiraten satsade över 1 procent av sin BNI på utvecklingssamarbete.

EU-ländernas utgifter för utvecklingssamarbete var totalt 87,4 miljarder dollar, vilket utgör ca 56,4 procent av allt statistikfört utvecklingssamarbete och 0,47 procent av EU:s bruttonationalinkomst. Utgifternas realvärde minskade med 1,7 procent jämfört med 2017. Om utgifterna för flyktingar och asylsökande inte räknas växte utvecklingssamarbetet reellt med 3,9 procent från föregående år. Med sin andel ligger Finland under medeltalet för de EU-länder som är medlemmar av DAC. Finland är den nionde största finansiären av utvecklingssamarbete av EU-länderna.

I 17 av medlemsländerna i biståndskommittén växte utgifterna för utvecklingssamarbete, mest i Island, Ungern och Nya Zeeland. Utgifterna minskade i 12 länder. Utöver Finland minskade utgifterna mest i Italien, Österrike, Japan, Grekland och Portugal. Den vanligaste anledningen till minskade anslag var mindre utgifter för mottagning av flyktingar och asylsökande.

De preliminära uppgifterna om hur utgifterna utfallit ska ännu preciseras bland annat vad gäller den regionala fördelningen. Andelen av bruttonationalinkomsten kan också ändras när Statistikcentralens siffror preciseras.

Ytterligare information: Satu Santala, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn +358 295 351 815 och Miikka Paajavuori, överinspektör, förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete, tfn +358 295 351 635

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi