Natos Ottawaavtal trädde i kraft

Statsrådets allmänna sammanträde utfärdade den 8 juni en förordning om Ottawaavtalet, det vill säga avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal.

Genom förordningen sätts i kraft avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal samt lagen om sättande i kraft av avtalets bestämmelser. 

Avtalet gäller privilegier och immunitet för de nationella representanterna och den internationella personalen vid Nato. Avtalet innehåller även bestämmelser om Natos status som juridisk person.

Finland blev medlem i Nato den 4 april 2023 när Finland deponerade sitt anslutningsinstrument för nordatlantiska fördraget hos Förenta staternas regering. Ottawaavtalet är ett av de Natoavtal som Finland förutsätts ansluta sig till som medlemsstat i Nato. 

Riksdagen godkände Ottawaavtalet den 1 mars 2023 genom samma regeringsproposition som den godkände Finlands anslutning till nordatlantiska fördraget. Republikens president stadfäste lagen den 23 mars och Finland undertecknade avtalet den 11 maj. Avtalet började gälla för Finlands del när Finland deponerade ratifikationsinstrumentet för avtalet i Washington den 7 juni.

Mer information

  • Annika Naskila, lagstiftningsråd, tfn 0295 351 157
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi