Utvecklingspolitiska kommissionen: Finland bör profilera sig inom diplomatin för livsmedelstrygghet

Utvecklingspolitiska kommissionen: Finland bör profilera sig inom diplomatin för livsmedelstrygghet

Finland bör påverka aktivt och ta ett större ansvar för att stärka den globala livsmedelstryggheten och livsmedelssystemet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att förbättra ställningen för de allra fattigaste länderna och för de mest sårbara människorna och grupperna. Det anser Utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp, vars analys om livsmedelsförsörjningens och livsmedelssystemens framtid publicerades på fredagen.

Enligt analysen bör Finland profilera sig som ett land som verkar för global livsmedelstrygghet. Finland bör belysa kopplingarna mellan olika aspekter av livsmedelstryggeten och lyfta fram nya metoder.

Ett bra tillfälle att främja diplomatin för livsmedelstrygghet är FN:s toppmöte om livsmedelssystem som ordnas i september i samband med FN:s generalförsamling i New York.

”Finland bör påverka aktivt under toppmötet för att påskynda en hållbar förändring och minskad ojämlikhet mellan olika livsmedelssystem. Finland bör också förbinda sig att genomföra toppmötets agenda nationellt och internationellt ”, anser Utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp.

Finland kan också påverka internationella organisationer och förhandlingsprocesser för att jordbruket ska få en starkare roll i anpassningen till och kampen mot klimatförändringarna och för att den biologiska mångfaldens betydelse för livsmedelstryggheten ska uppmärksammas mer.

Det hör till Finlands utvecklingspolitiska mål att människorna i utvecklingsländer ska ha bättre möjligheter att producera och skaffa säker, hälsosam och näringsrik mat. Enligt kommissionens analys bör detta också synas i finansieringen.

Inom utvecklingssamarbetet har finansieringen av livsmedelstryggheten, jordbruket och landsbygdsutvecklingen dock minskat betydligt under de senaste åren. Enligt analysen behöver Finland en trovärdig och konkret plan för att höja anslagen för utvecklingssamarbete till den nivå som FN rekommenderar. Samtidigt måste finansieringen som riktas till livsmedelstrygghet, jordbruk och landsbygdsutveckling höjas.

Världens livsmedelssystem ska trygga livsmedelsförsörjningen och god näring för den växande befolkningen så att livsmedelsproduktionens ekologiska ramar inte försämras och så att risken för livsmedelskriser minskar. Globalt sett har matproduktionen mätt i kalorier hållit ungefär jämn takt med befolkningsutvecklingen, men nästan 700 miljoner människor får fortfarande inte tillräckligt med mat. Dessutom äter nästan två miljarder människor livsmedel av näringsmässigt dålig kvalitet. Människor som hör till olika sårbara grupper löper större risk att uppleva bristande livsmedelstrygghet, vilket förvärras ytterligare av katastrofer, konflikter och andra kriser. 

Matproduktionen är beroende av den omgivande naturen. Samtidigt utgör den nuvarande livsmedelsproduktionen ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden, ekosystemen och klimatets stabilitet. Globalt sett är matproduktionen den största enskilda faktorn som påverkar miljöns tillstånd och överskridandet av planetens gränser.  

Ytterligare information:

Marikki Stocchetti, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, marikki.stocchetti@formin.fi
Inka Hopsu, ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 040 758 9545, inka.hopsu@eduskunta.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som gör systematiska och breda uppföljningar och analyser av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter Utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Kommissionens medlemmar företräder riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID.